Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

 

Разширяването на обхвата и ефективността на активната политика по заетостта и подобряването на ефикасността на дейността на Агенцията по заетостта са част от препоръките на Европейската комисия в областта на пазара на труда и основен приоритет в работата на Министерство на труда и социалната политика.  

Наличието на голям брой безработни лица от рисковите  групи  на пазара на труда и трудностите при тяхното адаптиране и реализиране при растящите потребности и изисквания на съвременния пазар на труда, налагат промени в Закона за насърчаване на заетостта, за да се осигури адекватна нормативна уредба.  

При изготвяне на предложените изменения и допълнения в Закона за насърчаване на заетостта са използвани резултатите от проведената през 2014 г. оценка на нетния ефект от активната политика на пазара на труда, извършена в рамките на проект по ОП РЧР „Извършване на оценка на ефекта от активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет”. Работна група от експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията по заетостта и дирекциите „Бюро по труда“ през 2014г., направи преглед на действащите програми и мерки на пазара на труда и формулира конкретни предложения за промени в прилаганите мерки за заетост и обучение с цел подобряване на тяхната насоченост и ефективност.

         Предложените промени са важна стъпка към развитие на регионализацията и повишаване ролята на регионалните комисии по заетостта чрез регламентиране на нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и обучение. За по-ефективното обвързване на образованието и обучението с практиката в реална работна среда се регламентира обучението чрез работа (дуално обучение) и се въвеждат стимули за работодатели, разкриващи такива работни места.

         Чрез предоставяне на възможност на частни фирми - посредници да предоставят услуги за подкрепена заетост на хората с увреждания и от други групи в неравностойно положение на пазара на труда се цели тяхното трайно устройване на работа на първичния пазар на труда при отчитане на техните специфични потребности.

         Подобряването на взаимодействието между Агенцията по заетостта и частните посредници ще позволи предоставянето на по-целенасочени и по-качествени услуги.

         Създаването на възможност за работодатели от селското стопанство да наемат безработни лица на субсидирани работни места, особено в районите с високо равнище на безработица и ограничено търсене на труд от другите сектори на икономиката, ще доведе до повишаване на заетостта в сектора, в т.ч. на декларираната заетост.

            Разширяването на обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда ще създаде предпоставки за включване на голям брой безработни лица в дейности по активиране, както и за по-ефективно и целенасочено инвестиране на средствата за професионално обучение и обучение по ключови компетентности.

         Институционализирането на механизмите за изпълнение на съвместни действия между министерството, агенцията и национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите чрез закона ще създаде предпоставки за устойчивост на съвместните действия и положителни ефекти от тях в бъдеще.

         Промяната в изисквания при търсенето и предлагането на труд през последните години доведе до намаляване на ефективността на част от регламентираните мерки за заетост и обучение, което предопределя тяхната отмяна - еднократното изплащане на суми за транспортни разходи на безработни, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта и наети на работа извън границите на населеното място по регистрация; месечното изплащане на суми на лица на месечно социално подпомагане, започнали работа без посредничество на Агенцията по заетостта; субсидирането на работодател наел безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта, за обучение и работа на работното място за времето, през което заетото лице е на обучение;

 

 

 

 

 

субсидирането на работодател, разкрил работно място, на което са наети на непълно работно време безработни лица, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта; субсидирането на работодател, разкрил работно място, на което е наето лице от 50 до 60 -годишна възраст, придобило право за професионална пенсия за ранно пенсиониране, насочено от поделение на Агенцията по заетостта за период не повече от 12 м.

         За постигане на по-голяма гъвкавост при прилагане на мерките за някои от големите групи търсещи работа лица се обединяват и допълват прилаганите за тях мерки - за наемане на безработни младежи до 29 -годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж; за наемане на безработни лица с трайни увреждания, включително военноинвалиди, насочени от поделенията на Агенцията по заетостта; мерките за субсидиране на работодател наел безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; обединяват се в една група при регистрация за търсене на работа лицата, придобили право на пенсия на различни основания, допълват се и основанията за прекратяване на регистрация на групите търсещи работа лица.

         За по-голяма ефективност на контролната дейност и защита интересите на гражданите се допълват условията, на които следва да отговарят лицата при регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа и се допълват основанията за прекратяване на регистрация на предприятията, които предоставят временна работа

         За намаляване на административната тежест за бизнеса се намалява броя на изискващите се документи за регистрация и се развиват електронните услуги за частните посредници.

Повишаване на целенасочеността, ефективността, резултатността и гъвкавостта при реализирането на активната политика на пазара на труда, обогатяване на услугите за търсещи работа лица в т.ч. безработни е основният резултат, които се очаква от въвеждането на предложените в закона промени.

Очаква се предложените промени да създадат условия за: подобряване достъпа до пазара на труда особено за най-уязвимите групи чрез адаптиране на услугите към техните потребности; развитие на регионализацията; повишаване на ефикасността и качеството на услугите на Агенцията по заетостта и взаимодействието й с частните трудови посредници; инвестиции в качеството на работната сила чрез обучения, базирани на по-добро прогнозиране и наблюдение на потребностите на работодателите и обвързване на образованието и обучението с практиката в реална работна среда; развитие на междуинституционалното взаимодействие и социалното партньорство; намаляване на административната тежест за бизнеса и др.

              Отмяната на част от мерките ще освободи финансов ресурс и ще позволи пренасочването на средства за прилагане на по- ефективни дейности и мерки на пазара на труда.

            Финансирането на предложените дейности и мерки ще се осъществява в рамките на предвидените за Министерство на труда и социалната политика средства за активна политика на пазара на труда при условията, по реда и в размерите, определяни ежегодно в Националния план за действие по заетостта.


Дата на откриване: 18.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 31.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари