Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета е изготвен във връзка с постъпили в МОН сигнали, които показват, че са налице случаи, при които часовете за даден начален клас вместо на началния учител се възлагат на учителите, преподаващи учебните предмети в прогимназиалния етап на основното образование, като по този начин с обучението в съответния клас се нарушава интегритетът при изучаване на знанията и не се гарантира ефективното изпълнение на учебния план за началния етап. Минималните норми за задължителна преподавателска работа, установени в Приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 към Наредба №3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета,  допускат възможността за подценяване на специфичните изисквания на обучението в началния етап на основната образователна степен при кадровото осигуряване на училищния учебен план.    

Наредба № 3 от 2008  г. определя като условие за откриване на работно място за учителска длъжност наличието на учебни часове по определен учебен предмет. Извън предмета на наредбата остава фактът, че децата до четвърти клас се обучават от  един основен учител и работното място за учител в I-IV клас следва да се открива за учебните предмети в определен клас на началния етап на основното образование, а не за учебен предмет, изучаван в различни класове и етапи.

Професионалната квалификация и правоспособност, които придобива началният учител, са съобразени със спецификата на обучението в началния етап и гарантират правото му да преподава всички учебни предмети от учебния план за началния етап на основното образование. Такъв комплексен подход в подготовката и реализацията на учителите в началните класове е световен подход, обоснован теоретично и наложил се изцяло в европейската образователна практика.

Емпиричният характер на учебно-познавателната дейност в началното училище предполага използването на принципи и методи на преподаване, адекватни на интегралното възприемане на околния свят от децата. Ето защо интегративната същност на обучението в началния етап е в основата на традицията децата до четвърти клас да имат един основен учител, който да е с тях почти през цялото време и да изпълнява функциите на преподавател, на възпитател и на коректив. Неговата професионална компетентност е интердисциплинарна и се отличава значително от професионалната компетентност на учителя по учебен предмет. За разлика от подготовката на учителя по учебен предмет, при която се акцентира върху специалната научна подготовка, то при подготовката на началния учител като приоритетни се извеждат общопедагогическата и методическата подготовка.

Като имаме предвид опита и традициите на българското училище за организиране на обучението в класовете от началния етап на основното образование, считаме, че е необходимо Наредба № 3 от 2008 година да се допълни с изискване, което да гарантира изпълнението на часовете от учебния план за началния образователен етап да се извършва от педагогическите специалисти, които заемат учителски длъжности в I-IV клас.


Дата на откриване: 19.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари