Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне нови размери на минималната работна заплата за страната

 

Периодичното актуализиране на минималната работна заплата гарантира запазване и умерено увеличаване на покупателната ѝ способност, което е особено важно за голяма част от работещите и техните семейства. След предприетите преди няколко години промени, насочени към премахването на връзката на размера на някои специфични плащания и размера на минималната работна заплата, нейното увеличаване не води до допълнителни тежести в други области и ефектът върху държавния бюджет и бюджетите на организациите е предвидим и по наши оценки – поносим. За държавния бюджет нетният ефект е положителен, а като дял от общите разходи на работодателите увеличението е с не-повече от 1 промил (0.1 на сто).

Покупателната способност на минималната работна заплата (по-точно нетният ѝ размер след редукция със задължителните лични осигурителни и данъчни отчисления) ще бъде 282 лв. през първото полугодие и 298 лв. - през второто. По този начин с първото увеличение нетната минимална работна заплата ще доближи, но ще остане под официалната линия на бедност за 2015 г. – 286 лв. С второто увеличение нетната минимална работна заплата ще бъде макар и с малко (12 лв.) над линията на бедност, което е нормалното взаимно позициониране на двете величини.

Ефектът от умереното двукратно нарастване е съобразен с динамиката на средните равнища на заплащане в страната, относителната стабилност на ценовите равнища на стоките и услугите за лично потребление и с необходимите средства за преживяване на заетите на минимална работна заплата и техните семейства. Той ще мотивира безработните и нискодоходните от наетите към проактивно поведение на пазара на труда, ще допринесе до известно оживление на потреблението от страна на лицата/домакинствата и така ще има стимулиращо въздействие върху икономическата динамика. Всичко това ще повлияе благоприятно и на данъчните приходи и постъпленията от осигурителни вноски.

Не очакваме забележимо стагниращо въздействие върху пазара на труда и върху заетостта в частност, резултатите от редица изследвания не показват наличие на еднопосочна и тясна корелация между повишаването на минималната работна заплата и флуктуациите в заетостта.

Плавното повишаване на минималната работна заплата е основно средство за борба със „сивата икономика“ и неформалното заплащане – веднъж в качеството ѝ на реално възнаграждение и още веднъж – като долна граница на осигурителните основи, минималните осигурителни доходи.

Правно основание за приемане на постановление за определяне на  минималната работна заплата за страната е чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства. Изплащането на минималната работна заплата в търговските дружества е за сметка на съответните дружества.


Дата на откриване: 21.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари