Обществени консултации

Закон за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности

Законопроектът дава законодателен израз на идеите, залегнали в Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015–2020 г. и отговаря на необходимостта от създаване на по-ефективен механизъм за противодействие на корупцията по високите етажи на властта, намерила отражение и в препоръки, съдържащи се в докладите на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и проверка.

Основната цел на проекта на закон е да създаде работеща система за проверка на имуществените декларации и за установяване на конфликт на интереси чрез създаването на нов единен антикорупционен орган. Предложените решения се основават както на извършения анализ на действащата институционална рамка за противодействие на корупцията, така и на проучен чужд опит и препоръки на български и чуждестранни организации, работещи задълбочено по проблемите на борбата с корупцията.

Законът се основава на два действащи закона – Законът за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни и други длъжности и Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Запазени са основните постановки на тези закони, като в същото време са предложени съществени нови разрешения и са прецизирани значителна част от разпоредбите с оглед установени проблеми в практиката по тяхното приложение.

В структурно отношение проектът на закон включва 7 глави и 81 члена в основния текст. Главите са както следва: Общи положения, Национално бюро за предотвратяване на корупцията, Деклариране, Проверка на имущественото състояние, Несъвместимост и конфликт на интереси, Защита на подалия сигнала и Административнонаказателни разпоредби.

Законът урежда принципите и механизмите за предотвратяване на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка, анализ и оценка на имущественото състояние,  условията и реда за установяване на конфликт на интереси, както и статута и функционирането на Националното бюро за предотвратяване на корупцията.

Предложена е дефиниция на понятието „корупционно поведение“ за целите на закона, а именно поведение, при което в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето получава облаги от материален или нематериален характер, водещи до незаконно увеличаване на неговото или на свързани с него лица имуществено състояние, или изпълнява възложените му правомощия или задължения по служба при условията на конфликт на интереси.

Уредени са принципите, на които се подчинява политиката за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности, а именно:

·    повишена отговорност на лицата, заемащи висши публични длъжности;

·    зачитане и гарантиране на правата и свободите на гражданите;

·    пропорционалност на намесата в личния и семейния живот;

·    независимост, обективност и безпристрастност;

·    защита на информацията и на източниците за придобиването й;

·    защита на лицата, подали сигнал за нарушение;

·    взаимодействие между публичните органи.


Дата на откриване: 22.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 май 2015 г. 12:14:44 ч.
joro112

Стимулиране на корупцията чрез липса на оценка за въздействие към законопроектите внесени в НС

Чл. 3. (1) При административно регулиране на стопанската дейност се вземат предвид:
1. разходите на лицата, извършващи стопанска дейност, необходими за спазване на установените изисквания;
2. възможностите за упражняване на ефективен административен контрол и разходите, свързани с него.
(2) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност държавните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат изисквания, ограничения и тежести, които водят до ограничаване на конкуренцията.
(3) При административно регулиране и административен контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които не са необходими за постигане на целите на закона.
(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) При планиране или изготвяне на законопроект, който предвижда въвеждането на режим по смисъла на чл. 4, ал. 1, органът, предложил включването му в законодателната програма на Министерския съвет или отговорен за неговото изготвяне, подготвя мотивирано становище за необходимостта от това регулиране и съответно за възможността за постигане на целите по чл. 2 без неговото въвеждане.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г.) При внасянето в Народното събрание на законопроект, в който се предвижда въвеждане на режим по смисъла на чл. 4, ал. 1, заедно със законопроекта и мотивите към него вносителят представя и мотивирано становище относно необходимостта от това регулиране.
(6) Мотивираното становище по ал. 4 и 5 съдържа икономически анализ и оценка на въздействието, което режимът оказва върху регулираната стопанска дейност. Становището се публикува в Интернет или по друг подходящ начин.

27 май 2015 г. 09:43:56 ч.
bozho

Заглавие

Според чл.5. ал.4 отпадат декларациите по ЗПУКИ. Не е ли редно в такъв случай ЗПУКИ да се промени?

Среща се изразът "случаи на необяснимо богатство" - каква е правната му стойност и значение?

чл.14. ал.1 т.5. "определя докладчиците по процедурите..." - препоръчвам случайно разпределение на докладчиците, а не назначаване от директора.

чл.15. ал.3. "не може да откаже да се яви пред Националното бюро" - какъв е редът на отлагане на явяване (напр. по здравословни причини) - редно е да се дефинира, ако няма такъв по подразбиране.

Чл. 16. "Националното бюро за предотвратяване на корупцията води и поддържа публични регистри:" тук препоръчвам да се добави "електронни"

Чл. 29. предоставянето на достъп до регистрите трябва да може да става и служебно (на други администрации), по електронен път

Кога и дали производството става по НПК, а не по АПК?

27 май 2015 г. 09:54:23 ч.
Finland

Заглавие

Този закон е хубав. Може би има идеи които можем да почерпим от Германия, Австрия и Швейцария, но нещо и от мен:
- влизане в топ 10 на класацията DoingBusiness.com ще намали превантивно корупцията (по-малко режими, лицензионни, процедури = по-малко корупция). Илиян Михов беше написал чудна статия по въпроса http://spisanie.manager.bg/broi-130/aktsent/da-napravish-chudo

27 май 2015 г. 15:29:25 ч.
Finland

Заглавие

Закона сигурно е нужен, но не е достатъчен. За да намалите корупцията и разграбването с 60% единственият начин е:
- приватизиране на всички държавни компании
- намаление на преразпределението през БВП до 34%

- от 264 общини, най-малките 63 не отговарят на законовото изискване за минимум 6000 жители (а в същото време имат минимум 11 общински съветници и една камара администрация и режими) ако ги съкратите ще е добра оптимизация (ще спестите поне 200 млн. лв. които стигат за увеличение на вдовишките пенсии).

30 май 2015 г. 08:53:37 ч.
Йоан Каратерзиян

Допълване на чл. 5, ал. 2 от Закона

Предложение:
Към чл. 5, ал. 2, да се добави нова т. 39: "Изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и началниците на Службите по геодезия, картография и кадастър."
Мотиви:
Поради свързаността на производството по Закона за кадастъра и имотния регистър с охранителното производство по ГПК и възможността за вземане на самостоятелни решения по отразяване на границите на недвижими имоти и вписване в кадастралния регистър на документи за собственост, както и издаване на документи, участващи в производството по издаване на документи за собственост, отговорността на тези длъжности е много висока и има много възможности за корупция и злоупотреби.

31 май 2015 г. 10:05:05 ч.
Finland

Заглавие

В анализите пропускаме основният извор на корупция, а това са държавните фирми. И най-скапаната антикорупционна система да имахме, без тези фирми корупцията щеше да бъде пресушена на 2/3. Списъкът може да бъде извлечен много лесно, като се види кои държавни фирми са загубили депозити в КТБ. Именно КТБ беше гишето за осребряване на откраднатото. От едната страна партийно назначените директори прибутваха на депозит гигантски суми, дори когато работниците не са получавали заплати с месеци (ТЕРЕМ) или висят изпълнителни листове по загубени съдебни дела (Летище София). От другата страна едни момченца получават кредитни карти с неограничен лимит за теглене, а други носят едни бележки, на коя офшорка какъв "кредит" да бъде отпуснат.

Анти-курупция и анти-крадене:
- свиване на преразпределението до 34%
- приватизация на всички държавни фирми (без БНТ, НКЖИ и АЕЦ Козлодуй) през Фондовата Борса
- концесия на Летище София и черноморските пристанища

03 юни 2015 г. 09:58:39 ч.
Енчева

Обществените посредници към общините и кметовете на кметства - също лица, заемащи публични длъжности

Предлагам в чл. 5, ал. 2, т. 25 да се добавят и кметовете на кметства. Да се помисли и за включването на кметските наместници. Също в обхвата на лицата, заемащи публични длъжности, да влязат и обществените посредници (и техните заместници, където има такива), които се избират от общинските съвети на основание чл. 21а от ЗМСМА.

03 юни 2015 г. 15:08:47 ч.
nenakorrupciata

Врата в полето

Този закон обхваща почти изцяло т.нар. политически лица, които най-малкото са мандатни.
Не виждам текст, който урежда въпроса за директори на дирекции и началници на отдели в администрацията - ръководни длъжности с преки подчинени, които боравят с публичен ресурс за милиарди годишно! Не трябва ли именно там да се акцентрира или им оставяме врата в полето ?
С такива половинчати работи още дълго ще си приказваме само, а резултат няма да има, или това е целта?
Все пак политическите фигури се сменят, а т. нар. експертни не !
Проваленият модел на КПУКИ е на път да се повтори.

04 юни 2015 г. 15:39:47 ч.
nica01sz

добро начало

Законът е добър с едно важно уточнение.
Всички проверки и резултатите от тях да подлежат на одит от независим международен арбитър.
Аз съм българин , но не вярвам че хората които ще вземат решенията ще са напълно безпристрасни ,
Искам независим международен арбитър като последна решаваща инстанция .
Също така проверките да са с давност от 25 години.
Всеизвестно е че до 1990 г. Всички бяхме еднакво богати , имаше закон за собствеността на гражданите . тъй че старта е ясен , сега ако е финала нека се види кой какви доходи е имал какви данъци е платил и какво притежава и как е живял през тези 25 години.

05 юни 2015 г. 14:43:07 ч.
BILI

Становище на Български институт за правни инициативи по проект на ЗПКСЛЗВПД

Коментар

05 юни 2015 г. 20:41:38 ч.
bgfreeyoumind

Нека да се замислим

Коментар