Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Предложените изменения и допълнения на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника целят оптимизиране на организацията на дейността и функциите на Министерството на земеделието и храните във връзка с регистрацията и контрола на земеделската и горска техника. Предвижда се закриването на Контролно-техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, и на нейните регионални служби в страната. Функциите на закритата инспекция преминават към съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво – към Министерството на земеделието и храните. Активите, пасивите, архивът както и другите права и задължения на закритата Контролно-техническа инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”. Уреждат се трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата инспекция. Предвижда се назначаването на Ликвидационна комисия от министъра на земеделието и храните,  която да извърши ликвидацията на закритата служба. В съответствие с тези изменения, в преходните и заключителните разпоредби на закона се създава и задължение на компетентните органи да изменят и допълнят устройствените правилници съответно на Министерството на земеделието и храните и на Областните дирекции „Земеделие”.  

В съответствие с предложените изменения, осъществяването на контрола относно регистрацията на техниката; правоспособността на лицата, които работят с техниката; техническото състояние и безопасността на техниката; въздействието й върху околната среда; състоянието на материалната база в учебните форми за придобиване на правоспособност за работа с техниката, както и наличието и валидността на сертификатите по чл. 15 от закона и съответствието на техниката с одобрения тип, ще се извършва от служители на съответната областна дирекция „Земеделие”, оправомощени със заповед на  директора.  

В допълнение, със законопроекта са прецизирани отделни текстове на действащия закон, като се правят и съответните изменения в  Закона за движението по пътищата, Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество, Закона за инспектиране на труда и Закона за подпомагане на земеделските производители, необходими поради закриването на Контролно-техническата инспекция и преминаването на нейни функции към съответните областни дирекции „Земеделие”.

В резултат от предложените със законопроекта промени се осигуряват необходимите условия за повишаване на ефективността на управление на дейностите по регистрация и контрол на земеделската и горска техника, като същевременно се постига и оптимизация на числеността на административния персонал, ангажиран с дейностите в обхвата на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.


Дата на откриване: 25.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2015 г. 15:40:15 ч.
lnb_2015

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение н

Проектът за изменение на Закона регистрация и контрол на земеделската и горската техника не е удачен, тъй като закриването на Контролно – техническата инспекция ще влоши състоянието на безопасността на техниката, ще се наруши контрола по отношение на европейските изисквания към земеделската и горската техника и ще има негативен ефект върху българското земеделие.

28 май 2015 г. 07:45:11 ч.
jil_15

Изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

Против съм предложените промени на закона. Закриването на КТИ и прехвърлянето на двйността в областите ще влоши дейностите в механизацията и е стъпка в неправилна посока. От промените ще се влоши изградения ред в този бранш на българската икономика.

28 май 2015 г. 10:38:02 ч.
in1@abv.bg

Заглавие

Коментар

28 май 2015 г. 10:41:01 ч.
in1@abv.bg

Абсурд

Целта е да се оставят без работа 130 души, а след това да се назначат наши хора! Недомислица и непознаване на материята!

29 май 2015 г. 15:20:18 ч.
traktorbg

мнение

МОТИВИ
къ

01 юни 2015 г. 13:06:06 ч.
traktorbg

мнение по мотивите 1

Предвижда се закриването на Контролно-техническата инспекция като специализирана администрация към Министерството на земеделието и храните, и на нейните регионални служби в страната. Отчита се факта, че това е една специализирана администрация, се предлага да бъде заменена с една обща.

01 юни 2015 г. 13:08:09 ч.
traktorbg

мнение по мотивите 2

Функциите на закритата инспекция преминават към съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво – към Министерството на земеделието и храните. Пременил се Илия, пак в тия. Броят на служителите ще се запази, и даже ще се увеличи тъй като на регионално ниво в момента те са недостатъчни, а на ниво Министерство на земеделието от близо десет години няма нито един служител с инженерно образование за земеделска техника. Ако се прочете малко за историята на българското земеделие, може да се види, че през най-успешните му години /1980-1985/ в Министерство на земеделието е съществувал ресор „Механизация“ с ръководител с ранг заместник министър. През тези години е започнало внедряването на нова земеделска техника и технологии от водещи световни производители и резултатът е 10,5 милиона тона зърно през 1982 г. Това е постигнато и благодарение на активната работа на служителите от направлението по „Механизация“ в това число и на инспекторите от Контролно техническата инспекция. Натрупаният опит /над петдесет години/ е доказал нуждата от този независим контролен орган, за да се осигури безопасността на машините /както КАТ в системата на МВР/.

01 юни 2015 г. 13:09:50 ч.
traktorbg

мнение по мотивите 3

Активите, пасивите, архивът както и другите права и задължения на закритата Контролно-техническа инспекция преминават към Министерството на земеделието и храните, съответно към областните дирекции „Земеделие”. Около 200 дка земя и сгради в регулацията на гр.Пловдив; около 100 дка и сгради в регулация в гр.Русе; вила в гр.Каварна и редица други движими и недвижими имоти. Апетитите към тези имоти са толкова големи, че дори през март 2011 г., въпреки бурните дебати /справка стенограмите/ беше приет от 41-ото Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, с който се откри пътя за продажбата на тези имоти.

01 юни 2015 г. 13:12:34 ч.
traktorbg

мнение по мотивите 4

За какво оптимизиране на организацията на дейността и функциите се пише в началото на мотивите за към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника? За информация в момента като регионални инспектори във всяка област работят от 2 до 4 специалисти, което предвид обема на работа е крайно недостатъчно? Кой ще извършва дейността на специализираните, акредитирани изпитателни лаболатории за оценка и съответствие с националните и международните изисквания за безопасност на техниката от акредитирани лаборатории на Контролно-техническата инспекция“?

01 юни 2015 г. 13:16:39 ч.
traktorbg

предложения

1. Предложеният проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника да не се приема от Министерския съвет.
2. В рамките на щата на Министерство на земеделието и горите да създаде Дирекция /отдел/ по „Механизация“ с технически специалисти за секторите „Растениевъдство“, „Животновъдство“ и „Горска техника“.
3. В Държавен фонд „Земеделие“ да се назначат специалисти с техническо образование / земеделска, хидромелиоративна и горска техника /, които съвместно с регионалните инспектори от КТИ да извършват контрол при проектите за закупуване на земеделска и горска техника. По този начин биха се ограничили опитите за: финансиране на проекти за техника втора употреба; продажба на техника, която не отговаря на европейските директиви за безопасност, и други нарушения / справка далото „САПАРД“/.

03 юни 2015 г. 17:17:25 ч.
жътва2017

Заглавие

Коментар

04 юни 2015 г. 10:17:42 ч.
lnb_2015

Проект за изменение на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника

КТИ е структура, която е в помощ на земеделците. В никакъв смисъл не е паразитна и излишна. Благодарение на КТИ има ред в механизацията, няма тежки злополуки с техниката, обсужването при регистрации и ГТП е на добро ниво. КТИ е нотифициран орган в ЕК по типово одобрение на нови колесни трактори и двигатели за извън пътна техника. Извършва се надзор на пазара със земеделска техника, изпитва се и се сертифицира нова техника.

04 юни 2015 г. 11:23:59 ч.
жътва2017

Не на закриването

Да, такова чудо като КТИ другаде в ЕС никъде няма, няма и не трябва да има.
Да ама при нас още не е така, че да няма нужда от КТИ и да се закрива поне сега или скоро да се закрива.
Всяко общество на етапа си на развитие ражда, създава нужните му герои, структури, за да му отговарят на потребностите. Навсякъде в ЕС даже и на 30 % да е цената на нужната му стока, купувачът подхожда само по един отдавна изграден начин/критерий/. Стоката отговаря ли на приетите от обществото норми на надеждност, обезателно сертифицирана ли е. Купувачът търси и чете сертификати, разбира тяхната актуалност.
Да, на тези купувачи не им трябва никаква структура подобна на КТИ, която да им е осигурила условия за правилен избор, след като е извършвала надзор на пазара.
В България далеч още не е така. По пътя на нашето си развитие, все още сме на ниво, такова че както продавачи, така и купувачи, биха предложили и купили несартифицирана стока, стига да е по-ниска цената, без да отчитат в нужната степен на сертифицирането, т.е. Не се интересуват от надеждност, безопасност и ред др.
Да, това е навсякъде, включително и при агропазара.
Ами сега, когато агротехниката се купува от 50-80 % с европейски средства, може ли да си представим колко много са апетитите на производители, търговци, посредници и други да предлагат на пазара несертифицирана агротехника на значително по-ниски цени от сертифицираната. Нелоялната конкуренция ще стане повече от факт на пазара. Европейският съюз предоставя парични средства, но само за покупка на сертифицирана техника. В България, гарант пред европейските структури, затова че паричните средства ще отиват само за сертифицирана техника е КТИ. КТИ е единствената оторизирана структура в България пред Европейския съюз, няма друга такава.
Е, как Европейският съюз ще дава парични средства в България без гаранта за това- КТИ.
Нека да му дойде времето и да си пожелаем да отпадне нуждата от КТИ, нека да станем като другите, да сме си взели средствата от Европейския съюз, но сега това не е така и без КТИ не биха могли да се осигурят паричните средства по актуалните мярки като 4.1, 4.2, 6.1 и др. Представяте ли си изобщо развите на селското ни стопанство без евросредства. Колко излъгани надежди ще има сред фермерите?
В тези условия, да се поставя въпросът за закриване на КТИ, значи да не се познава в дълбочина дейността на КТИ, да не се отчита тяхната роля в сегашната обстановка.
Посочих няколко от причините,поради които не трябва да се закрива КТИ има редица още като тези , че без КТИ няма да има конкретизиране и претворяване на европейските регламенти за сертифициране в Р.България.
-спира се изцяло мисли и действия за национално сертифициране
-вложените средства за изграждането на изпитвателните центрове в Пловдив и Русе, както и -техническият потенциал ще отидат на вятъра.
Тези центрове биха могли да бъдат акредитирани лаборатории за евросертифициране.
Може би по-важно е сега как да им бъде продадена земята и сградите ли?
Има и много други причини да не се закрива КТИ на този етап и едва ли има една обективна причина на този етап КТИ да бъде закрита.

05 юни 2015 г. 13:49:09 ч.
antony

"НЕ" НА ЛИКВИДАЦИЯТА НА КТИ

Контролно-техническа инспекция (КТИ) е административна структура, която извършва дейностите по регистрация и контрол на земеделската техника (ЗТ), издаване на свидетелства за правоспособност за работа със ЗТ, одобрение на типа на ЗТ, изпитване на безопасност, сертифициране и оценяване на съответствието на ЗТ.
В главна дирекция „Изпитване и сертифициране“ към КТИ, с териториални звена в Русе и Пловдив, са обособени акредитираните и нотифицирани звена – Изпитвателна лаборатория, Орган за сертификация на продукти и Лице за оценка на съответствието.
Акредитирането на звената от Българска служба по акредитация (БСА) и нотифицирането от ДАМТН, се осъществява по дълга и сложна процедура, която отнема време и средства.
Тези звена са от ключово значение за безопасността на земеделската техниката пускана на пазара в България, поради това, че родните производители на земеделска техника произвеждат машини, без нужното ниво на безопасност. Благодарение на компетентността на служителите в акредитираните звена, преминалата през процедурите по изпитване и сертифициране, произведена или внесена техника, се довежда до състояние, отговарящо на европейските изисквания за безопасност.
При ликвидирането на КТИ съответно, като следствие от използваните нормативни основания, ще се съкратят служителите на КТИ. При съкращаването на служителите, съгласно процедурите на ИА БСА и ДАМТН, автоматично и необратимо падат акредитациите и нотификациите на акредитираните и нотифицираните звена.
За да се осъществи отново гаранция за пускане на пазара в България, на безопасна техника, ще е необходимо да се акредитират и нотифицират отново такива структури, което не може да се извърши от служители без нужната компетентност и за кратко време. Процесите на акредитиране и нотифициране са свързани и с големи инвестиции.
Друг съществен проблем е и подготвянето на компетентен персонал, което е изключително тежко и трудно, паради големият обем изисквания на регламенти, директиви и международни стандарти.
Съществуващите в момента акредитирани и нотифицирани звена към ГДИС, разполагат с изискваните, компетентен персонал, помещения и средства за измерване и изпитване – елементи представляващи значителна инвестиция в хора и средства, осъществявана повече от половин век.
В рамките на КТИ са обособени орган по одобряване на типа и технически служби, без които ще бъде немислимо прилагането на изискванията на Регламент ЕС 167/2013 от 01.01.2016 г. Съгласно този регламент е задължително одобрението на типа на трактори, тракторни ремаркета и сменяема прикачна техника, произвеждани у нас или внасяни от държави извън ЕО.

От изложеното до тук следва въпросът: Защо ще се ликвидира работеща и самоиздържаща се структура, необходима на българските производители, вносители и потребители на земеделска техника, която е изграждана и надграждана в продължени на десетилетия?
ЗАЩО?
ЗАРАДИ ЧИИ ИНТЕРЕСИ?
ДОКОГА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ УНИЩОЖАВАМЕ НЕЩО РАБОТЕЩО И СЛЕД ТОВА ЩЕ СЕ ХВЪРЛЯТ СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО МУ?

ТОВА ЛИ Е ЕФЕКТИВНОСТ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА И ФУНКЦИИТЕ?

05 юни 2015 г. 15:21:34 ч.
Обективен

скъпоструващи грешки

Подобни случаи не са прецедент в българската управленска история, по-специално - в областта на контрола на земеделска техника. След 1988 г. институцията, занимаваща се с тази дейност, се закрива по сходен с настоящия начин, след което с времето е станало ясно, че този подход не е бил успешен и е очевидна необходимостта от възстановяване функционирането на самостоятелен орган, което се е и осъществило през 1999 г. Възниква резонният въпрос в тази връзка докога ще се допускат едни и същи скъпоструващи грешки - и на данъкоплатеца (не е тайна колко струва закриване на структура и откриването й наново след време, както и уреждане на отношенията със служителите й), да не говорим за другото измерение - лошо качество на контрола над техника, вкл. излизаща на пътищата, поради недостиг на квалифициран човешки ресурс? КТИ като самостоятелно звено в МЗХ, изпълняващо държавната политика по програма „Земеделска техника”, не е в тежест на държавния бюджет, тъй като приходите от дейността значително превишават разходите за издръжка. Вярвам, че ведомствата, на които предстои да изразят становище по законопроекта, ще вземат правилно решение. И дано частните апетити този път не надделеят над разума.

05 юни 2015 г. 18:11:55 ч.
Механизатор

Защо не са убедителни Мотивите?

1. Какъв е смисълът на това преструктуриране като функциите преминават съответно на регионално ниво към съответните областни дирекции „Земеделие” към министъра на земеделието и храните, а на централно ниво – към МЗХ!? Положителен смисъл не се вижда. Освен създаването на предпоставки за загубване и нарушаване отчетността на наличната земеделска техника, която след преструктуриранията в последния четвърт век все още не е обхваната напълно. А това има съществено значение за взимане на обосновани и в интерес на цялото общество управленчески решения!
2. Как вносителят вижда, че с тази промяна се осигуряват необходимите условия за повишаване на ефективността на управление на дейностите по регистрация и контрол на земеделската и горска техника?! – Напротив, това ще доведе до срив в една система изграждана с десетилетия.
3. Ако се търси оптимизация на числеността на административния персонал, ангажиран с дейностите в обхвата на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника просто не е необходим такъв подход, а просто един задълбочен анализ на натовареността на персонала по отделните позиции, и редуциране на „излишни“ дейности, последните пък от своя страна непрекъснато се увеличават свързано с изпълнение на европейски обязаности!
4. Закриването на тази структура отваря вратата за напълно безконтролно и необосновано инвестиране на национален ресурс в техника – по правилото на по силния. Дали и това не е целта на промените!
5. Не е обосновано едно производство, което всяко управление приема за приоритетно, да няма структура на национално ниво в ресор Механизация, при условие, че 2/3 от разходите в земеделското производство са свързани именно с Механизацията.
6. Страната ни отдавна е изостанала в изпълнението на Европейската директива 128/09, свързана с контрола на растително защитната техника, а КТИ може и трябва да бъде една от водещите структури в нейното изпълнение, защото изпълнението на тази Директива може да се изпълнява само от добре подготвени и имащи опит технически кадри.

05 юни 2015 г. 21:03:23 ч.
eurobulcert

Проект за Решение за проект на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника

Уважаеми Дами и Господа,

Ние сме бивши служители работили в областта на регистрацията, изпитването , сертифицирането, контрола и оценяване на съответствието на земеделската, горската и строителна техника по отношение на тяхната безопасност, членуващи в неправителствени организации .
Предлагания проект на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) казва, че се цели оптимизиране на организацията на дейността и функциите на Министерството на земеделието и храните във връзка с регистрацията и контрола на земеделската и горска техника .А същевременно е предвидена ликвидация на Контролно – техническата инспекция и най-важните от нея съществуващите и признати в ЕС акредитации от Изпълнителна агенция Българска Служба по Акредитация и нотификации от Държавна Агенция за Метрологичен и Технически Надзор на структурите по изпитване, сертифициране и оценяване на съответствието в Главна дирекция изпитване и сертифициране -ГДИС .Нужно е да се извърши запазване на персонала на тези структури, а в предлагания проект на ЗИД на ЗРКЗГТ, използвайки чл.106, ал.1, т.1 от ЗДС, се постига директно анулиране на притежаваните акредитации. Още повече в чл.106, ал.1, т.1 се говори само закриване на администрация и не се казва нищо за преминаване на функции към друга администрация.
Предлаганите промени в чл. 10б, ал.2 говорят за непознаване на изискванията на Директива 2003/128/ЕО и прилаганите при периодичните проверки стандарти БДС EN ISO 13790-1 и БДС EN ISO 13790-2. Ако същесвуващият компетентен персонал не бъде запазен, имайки предвид, че след 26.11.2016г., в употреба ще се пуска само оборудване за прилагане на продукти за растителна защита успешно преминало проверка.Кой ще е отговорен за неспазването на сроковете и евентуалните санкции от ЕК. Предстои проверка до тази дата на около 6000 пръскачки и в това време ликвидираме структури изпитващи , оценяващи и издаващи сертификати за пръскачки. Чакат 6000 пръскачки и персоналът ще е недостатъчен, а проектът за наредба въвеждаща тази Директива 2003/ 128/ЕО отлежава при Министъра на земеделието и храните.А сега се запознайте с тази директива и с Националния план за действие.Прочетете си решенията !А някои се занимават с ликвидации и частни интереси.Запазете действащите акредетирани структури, полигони, лаборатории и уреди и инструменти, квалифициран персонал и удовлетворете „бизнес” амбициите на някои хора по друг начин.
Главна дирекция изпитване и сертификация ГДИС има по-различни функции от останалите Регионални служби на КТИ. Проверете акредитациите в сайта на европейската комисия и намерете компетентни хора.
Време е с тази професия да се занимават само професионалисти , а не специалисти по други области и други „бизнес” интереси.
Госпожи и господа оставете хората да работят и да си вършат работа , а не да се внасят опасни земеделски , горски, строителни машини и прикачна техника. Предлагам по въпроса да се изказват и вземат решения компетентни хора работили в тази област, с необходимия ценз, а не лесоинженери да отговарят за дейността.
Представяте ли си какви полигони се използват , какви стендове , какви лабораторни помещения и скъпа апаратура и измерителни средства се използват, какви усилия са положени , за да се запазят тези европейски акредитации.
Готови ли сте след тази поръчкова ликвидация да заплатите санкциите от европейската комисия , които ще наложи за неизпълнение на подписаните от Република България директиви, заради съблазнителните терени и „бизнес” проекти.
Оптимизирайте дейността , но ликвидация ще прекъсне акредитациите, като някои от тях са до 2017 година и за нови акредитации ще са необходими до 3 години.
В дейността на ГДИС влиза и изпитване и сертифициране на строителна техника –багери, с договор за 3 години напред, а с ликвидацията пращаме клиентите в съседни страни на 6 пъти по-високи цени.
Време е във фонд Земеделие и в Министерството на земеделието и храните да се включат специалисти от тези звена , а не икономисти да оценяват безопасност на машините и техническата част от нещата.
ГДИС е с национална и европейска акредитация , а дейността се иска да премине в областна структура - направо ……! ?
Законопроекта е писан от компетентни хора, но непознаващи дейността и предлагам първо да се запознаят законотворците със структурата и дейността на тази дирекция различна от останалите Регионални структури.
Кой ще плаща сметката от тези ваши решения. С подписите си върху решенията за ликвидация ще изпратим документите на Европейската комисия , за да търси отговорност за бъдещите глоби , произлезли от тази ликвидация , а не преструктуриране или оптимизация.

Поздрав:
П.Петров, Г. Захариев , Л.Станев, П.Георгиев, С. Попов

08 юни 2015 г. 20:03:28 ч.
ckaytss

Иха няа си регистрирам новият трактор

А така махайте ги тия. тъкмо няма си регистрирам новия трактор. Все ме тормозят,че не съм си пусанал фаровете и бурканя... Да съм си регистрирал инвентаря алооо ние сме свободна държава бре как ще си регистрирам някава техника. Миналата година ми пуснаха уж някакви ваучери за горивата не ми заверяват щото селяката не била регистрирана алооо хак да ви е .... Шъ си карам както аз си знам някакви дневници ще ме тормозят актове ще ми пишат ... Сига като отидат у фонда ще ги хванат да гледат очертавания и други такива... хич няма да им е до мене