Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за стандарти за качество на околната среда /СКОС/ за приоритетни вещества и някои други замърсители

Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за СКОС е изготвен с цел транспониране в българското законодателство по водите на изискванията на Директива 2013/39/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/60/ЕО и 2008/105/ЕО по отношение на приоритетните вещества в областта на политиката за водите.

С проекта на ПМС се предвиждат следните по-важни изменения и допълнения в Наредбата за СКОС:

- Списъкът на приоритетните вещества е допълнен с дванадесет нови вещества.

- СКОС са преразгледани за седем от съществуващите приоритетни вещества.

- Две от съществуващите приоритетни вещества са определени като приоритетно опасни.

- За няколко вещества са определени СКОС за биота.

- Определени са сроковете, в които следва да се вземат под внимание веществата и техните СКОС.

- Определени са изисквания за изготвяне на програми за мониторинг и изпълнение на мониторинга на веществата в съответната матрица – вода, седимент или биота.

- Определени са изисквания за изготвяне и прилагане на програми от мерки за тези вещества.

- Въведено е изискване за извършването на мониторинг на вещества от списък за наблюдение на новопоявили се вещества и замърсители за които наличните данни от мониторинг не са достатъчни.

С прилагането на разпоредбите, включени в настоящия проект на ПМС ще се даде възможност за осигуряване на по-високо ниво на защита на водната среда срещу химическото замърсяване, причинено от приоритетните вещества и за постигането на добро химично състояние на повърхностните води.


Дата на откриване: 26.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари