Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните

Анализът на получената информация за изпълнението на Общинските програми за овладяване на популацията от безстопанствени кучета на територията на страната показва, че се прилагат различни подходи, което не води до постигане на задоволителни резултати на национално ниво, а именно подобряване здравето и благосъстоянието на населението, намаляване броя на  безстопанствените животни и съответно намаляване на риска от възникване на зоонози.     

Във връзка с това е необходимо разработването на единна, национална стратегия за овладяване на популацията от безстопанствени кучета, по хуманен начин, без да се нарушават принципите заложени в сега действащият Закон за защита на животните.

Необходимо е изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на животните, в който да бъдат включени разпоредби и текстове във връзка с необходимостта от изготвяне на Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на страната.

В законопроекта се създава общо правно основание, според което Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието и храните приема Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета.

Заложени са принципите, целите и рамката, с които трябва да бъде съобразена Националната програма, като по този начин се цели прилаганият от всички общини подход да бъде еднакъв.

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с успешното прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, което от своя страна ще доведе до постигане на здравословна среда на живот на населението, опазване на здравето на животните и спазване на принципите на хуманно отношение към тях.


Дата на откриване: 26.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 май 2015 г. 11:50:18 ч.
struto

Грешни решения не се поправят с още по-грешни решения

Законът за защита на животните бе приет в началото на 2008 година, като резултат от дългогодишните усилия на група хора, превърнали съвсем естествената за всеки нормален човек жалостивост към животните в източник на доходи. Той представлява механичното смесване на текстове, взети от различни източници (често с очевидно некоректен превод на български език) и е пълен не просто с недомислия, противоречия и нелепици, но и с откровени глупости – сравнително пълното им изброяване и анализ съм се опитал да изложа на сайта „За отмяна на ЗЗЖ“ (https://sites.google.com/site/bgsapiens/). Този закон противоречи не само на здравия разум, но и на цялото наше останало законотворчество в сектора, тъй като в основата му лежи антинаучната концепция за "правата на животните" и представата за индивида като ценност в целия животински свят, докато Законът за ветеринарномедицинската дейност, Законът за биологичното разнообразие, Законът за закрила на новите сортове растения и породи животни, Законът за лова и опазване на дивеча, Законът за животновъдството, Законът за рибарството и аквакултурите, и пр., съвсем правилно, се базират на представата, че обществена ценност при животните представлява само популацията, а индивидът може да е ценен само за неговия собственик/стопанин (и всъщност защитата на животните е уредена именно в изброените закони (както и в редица други нормативни документи), а не в ЗЗЖ, независимо от неговото заглавие). Разглеждането на всяко отделно взето животно като самостоятелен правен субект е очевидно безумие, което неизбежно поражда безброй парадоксални, нелогични, а и направо смешни ситуации. В същото време, агресивността и апетитите на "борците за права на животните" ескалират, а практиката по прилагането на ЗЗЖ само доказа практическата невъзможност да бъдат изпълнявани безумните му текстове. Наличието на подобни теоретично неизпълними закони неизбежно поражда обществено вреден правен нихилизъм, а в същото време водят до прахосване на ценен обществен ресурс. Ето защо, смятам че е целесъобразно не да се променя, а в максимално кратък срок да бъде приет закон с един-единствен член, предвиждащ отмяната на Закона за защита на животните. Негативни последствия от един такъв законодателен акт за реалния живот няма да има, нито пък ще се наложат промени в някакви други нормативни документи, докато печалбите за обществото ще са разностранни, включително и чисто финансово. Сигурен съм, че в случай, че се решите на тази стъпка, това би било оценено по достойнство от всички здравомислещи хора в страната.
Конкретно по изтъкнатите т.нар. мотиви към обсъждания законопроект, те би следвало да се четат по следния начин: В края на тази година изтича срока (вече веднъж удължен по време на предишното управление на ГЕРБ), след който, според феновете на малоумния принцип „Кастрирай, върни и угоявай!“ трябваше улиците на населените места да бъдат вече свободни от безстопанствени кучета. В тези общини и населени места, където той действително се прилага, разбира се глутниците от улиците няма как да изчезнат, а в тези общини и населени места, където, използвайки законовите възможности за това, бездомните кучета се унищожават, така или иначе глутници по улиците няма. В същото време, малобройната, но със силни позиции във властта, група на тарикатите, които забогатяха покрай проблема с бездомните кучета, нямат никакъв стимул от решаване на проблема чрез доказалите се в практиката методи, а държат на принципа „Кастрирай, върни и угоявай!“, който им осигурява стабилни и сигурни доходи. За съжаление, както и през първия си мандат, с евентуалният си подпис под този законопроект, премиерът ще продължава да подкрепя този мръсен бизнес.
Не е вярно и че – цитирам – „предложеният законопроект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет“ – досегашната практика от прилагането на малоумния принцип „Кастрирай, върни и угоявай!“ убедително и многократно ни демострира как се източва обществен ресурс – чрез предоставяне на частни сдружения за безвъзмездно ползване на общински имоти, чрез фрапантно завишени цени за кастрация, и др.
Разбира се, няма никакъв проблем този законопроект да бъде приет, но остава недоумението, защо и през втория си мандат, ГЕРБ подкрепя мръсния бизнес на кучерастията, вместо да се вслуша в гласа на специалистите и просто да приложи европейския опит (да напомня, че България и Гърция останаха единствените страни в Европа, в които се прилага малоумния принцип „Кастрирай, върни и угоявай!“ – станал синоним за корупция и невежество).
Доц. д-р Андрей Куртенков