Обществени консултации

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване

В проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ) има три основни изменения: първото е да бъдат съобразени нормите на вътрешното право с изискванията за упражняване на ефективен контрол върху въздушните превозвачи от определен национален орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/91 (OB, L 46от 2004 г.) (Регламент (ЕО) № 261/2004), да се създадат условия за ефективно прилагане на Глава ІV „Разпоредби относно ценообразуването“ от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (Регламент (ЕО) № 1008/2008) и да се отменят остарели текстове относно багажа на пътника и да се приведе ЗГВ в съответствие с Конвенцията от Монреал за уеднаквяване на някои правила за международен въздушен превоз и с Регламент (ЕО) № 889/2002 относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия (ОВ, L 140 от 2002 г.).

Също така в законопроекта се предлага да бъде включен текст за определянето на орган, отговорен за прилагането на регламентите за изпълнение на базовия Регламент № 216/2008, като това произтича от чл. 3 на Регламент № 965/2012г., чл. 11б от Регламент № 1178/2011 г и др. Именно поради тази причина се предлага Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГД „ГВА“) да бъде изрично определена в чл. 8, ал. 4 като компетентен орган по смисъла на посочените регламенти.

Със създаването на нова ал. 5 в чл. 16б се цели да бъдат регламентирани в националното законодателство изпълняваните от ГД „ГВА“ контролни функции в качеството й на национален орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 261/2004.

С предлаганата промяна в чл. 19, ал. 4 се отчитат указанията на Европейската агенция за авиационна безопасност при проведена стандартизационна среща по въпросите на поддържането на постоянната летателна годност, съгласно които в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на всяка държава - членка трябва да бъдат вписани само въздухоплавателните средства, които:

1. са с европейски типов сертификат или признати типови сертификати по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008;

2. попадат в обхвата на Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 216/2008;

3. са в приложното поле на чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

В регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България следва да могат да бъдат вписани всички въздухоплавателни средства, допустими според изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008, независимо, че Регламент (ЕО) № 216/2008 не се прилага за въздухоплавателните средства, попадащи в посочените т. 2 и 3.

Целта на предлаганата разпоредба е да се уеднаквят изискванията за вписване в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства по начин, който да изключва възможността за различно прилагане на изискванията на регламента на територията на отделните държави - членки.

В частта от закона, уреждаща административно-наказателната отговорност, се предлага в чл. 143 от ЗГВ да бъде създадена нова ал. 6 за налагане на имуществена санкция на въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да предостави право на обезщетение и/или съответна помощ на пътниците в случай на отказан достъп до борда, отмяна или закъснение на полет. Предвидени са санкции и в случаите, когато въздушен превозвач не изпълнява задълженията си да информира пътниците за техните права, не отговаря на жалбите на пътниците и/или не отговаря в посочения срок на запитванията, отправени към него от националния орган, отговарящ за изпълнението на Регламент (ЕО) № 261/2004. Въвеждането на санкции е с цел да се гарантира ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № 261/2004 и е задължение на държавите-членки съгласно чл. 16, параграф 3 от регламента.

Предлаганите изменение и допълнения в чл. 143 от ЗГВ са наложителни с оглед на поети ангажименти към Европейската комисия във връзка с получени в края на 2014 г. и в началото на 2015 г. искания за информация в рамките на запитване EU PILOT Ref. No 7095/14/MOVE (т.н. информационна фаза) за неспазване от страна на Република България на задълженията за предприемане на мерки на национално ниво за осигуряване изпълнението на Регламент (ЕО) № 261/2004. Стриктното изпълнение на поетите ангажименти в отговор на получените запитвания е от ключово значение за предотвратяване стартирането на процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

Предлаганите изменения и допълнения предвиждат още създаване на нов чл. 143а с цел гарантиране на изпълнението на задълженията на Република България за спазване на правилата за прозрачност на ценообразуването на самолетните билети, установени в глава VІ „Разпоредби относно ценообразуването“ от Регламент (ЕО) № 1008/2008.

Предлага се въвеждане на санкции за въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да информира за крайната цена с включените в нея тарифи и такси, както и санкции за въздушен превозвач, който не изпълнява задълженията си да предоставя тази информация без дискриминация по отношение на националността или мястото на пребиваване на потребителя или на мястото на установяване на представителя на въздушния превозвач или друго продаващо билети лице в рамките на Европейския съюз.

Предвижда се отмяна на чл. 69 и 71 поради несъответствието им с Регламент (ЕО) № 261/2004.

Предлага се изменение на текстове от чл. 76, свързани с отговорността на въздушния превозвач за щети, причинени при превоз на багаж. Тези изменения и допълнения ще приведат ЗГВ в съответствие с Конвенцията от Монреал за уеднаквяване на някои правила за международен въздушен превоз и в съответствие с Регламент (ЕО) № 889/2002 относно отговорността на въздушните превозвачи в случай на произшествия, който въвежда Монреалската конвенция в правото на Европейския съюз.

Лице за контакт:
Людмила Тренкова
Hачалник отдел „Mеждународна дейност“
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
тел.: 02 9371059
e-mail:  LTrenkova@caa.bg
 


Дата на откриване: 2.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 15.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари