Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция “Архиви„, Тарифата за таксите, които се събират от ДАА и Цените на услугите, предоставяни от ДАА

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавна агенция “Архиви„, Тарифата за таксите, които се събират от ДАА, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от Закона за Националния архивен фонд и Цените на услугите, предоставяни от ДАА, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за Националния архивен фонд. Предлаганите изменения и допълнения в Устройствения правилник на ДАА са насочени към организационното развитие и повишаване на ефективността и ефикасността на дейността на ДАА като единствена административна структура, която отговаря за цялостното осъществяване на политиката в областта на формирането, опазването и съхранението на Националния архивен фонд. Измененията са  обвързани с промяната в размера на финансовите ресурси, оптимизацията на числеността на персонала е по отношение предимно на структурни звена от централната администрация. Предложената оптимизация на числеността на персонала на държавните архиви (на Дирекциите “Централен държавен архив„, “Държавен военноисторически архив„ и “Регионален държавен архив„) е насочена към по-ефикасното разпределение на наличния кадрови ресурс в условията на бюджетни ограничения при запазване на ефективното изпълнение на нормативно определените специализирани дейности. Оптимизацията не води до отпадане на функции или до пренасочването им към други структурни звена на ДАА. Необходимо е да бъде отчетено, че обхватът на функции, основан на нормативно регламентирани компетенции на ДАА, е в процес на увеличаване във връзка с въвеждането и развитието на електронно управление, чийто съществен компонент е електронното архивиране. По отношение на общата численост на администрацията на ДАА е извършено намаляване с 13 щатни бройки от списъчния състав на персонала. С предложената численост от 384 щатни бройки, е извършена диференциация по йерархичен ред на дейностите и произтичащите от тях функции съобразно приоритетите на Агенцията. Макар несъществено, отново е променено съотношението между общата и специализираната администрация в полза на специализираната, като общата е намалена с четири щатни бройки. Извършено е и намаляване на броя на служителите на ръководна длъжност. В пряка връзка с гореизложените предложения за оптимизиране на дейността на Агенцията и за ефективно изпълнение на нормативно определени функции, както и за устойчивото и ефективно прилагане на държавната политика за таксите и за избягване на прекомерна тежест при формиране размера на дължимите суми за държавни такси и извършване на регулирани от държавата дейности, се предлага актуализиране на Тарифата за таксите, които се събират от ДАА съгласно чл. 28, ал. 2, т. 1 от ЗНАФ, и на Цените на услугите, предоставяни от ДАА, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от ЗНАФ.


Дата на откриване: 2.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари