Обществени консултации

Постановление за изменение на постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕФМДР, ФМЕИП и НФМ

Въведените, с проекта на постановление, изменения  са насочени към прецизиране и оптимизиране на разпоредбите на ПМС № 118 от 2014 г., като е отчетен натрупаният практически опит до момента, намаляване на административната тежест върху бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ и намаляване на нивото на грешки при неговото прилагане.

Предвидените мерки ще доведат до повишаване на ефективността, ефикасността и постигане на икономичност при разходването на средствата по проекти съфинансирани от европейските фондове.           


Дата на откриване: 2.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
16 юни 2015 г. 18:22:22 ч.
venika

Предложения от екипа на Фондация SOS Предприемачи

Изцяло подкрепяме предлаганите промени, особено тези, свързани с изменение на съдържанието на чл. 9, ал. 1 и 2, както промените, касаещи чл. 19, ал.1, т.3. Особено планираните по чл. 9 промени, за които се надяваме е проведено изрично съгласуване и с колегите от ИА ОСЕС и МФ. А ето и нашите предложения и коментари, които се надяваме да бъдат прочетени и отразени в обсъждането:
• Считаме, че предложеният текст „(2) Размерът на гаранцията по ал. 1 се определя като процент от стойността на договора, но не повече от 5 на сто.“, може да се промени и по-смело – напр. на „... но не повече от 10 на сто.“, предвид това, че гаранцията в случая защитава възложителите от недобронамерени участници, готови да предложат какво ли не, като позволява да се гарантира доброто и качествено изпълнение на договора. В този смисъл не считаме, че има нарушение на равнопоставеността на кандидатите, ако се даде възможност на бенефициентите да търсят по-добро и качествено изпълнение, още повече, че гаранцията е ресурс, който се освобождава при изпълнение на договореното.
• От предложеното не става ясно отпадат ли двете посочени към момента алинеи в чл. 10, ал. 1 и ал. 2 – моля да поясните само предложения текст за чл. 10 ли ще бъде оставен след промените, или и алинеите.