Обществени консултации

Национална стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България"

Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” се основава на политиката в най-добрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата и създаване на най-добри условия за развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. В резултат на изпълнението на този стратегически документ, се очаква в дългосрочен план, преминавайки през намаляване на броя на децата в институциите, да се достигне до пълното закриване на класическия тип институции, като същевременно се прекрати настаняването в институции на децата от 0 до 3 годишна възраст след приключвеане на реформата. Планираните мерки са насочени преди всичко към регулиране на входа на институциите, чрез подкрепа на семейството и развитие на услуги за предотвратяване на изоставянето, като услуги за превенция на рисковете в семейството, ранна интервенция и подкрепа на детето, услуги по семейно планиране и семейна медиация. Усилията ще бъдат насочени към въвеждане на приемната грижа в национален мащаб, като основна алтернатива на настаняването в специализирана институция и насърчаване развитието на осиновяването. Друга съществена част от дейностите ще бъдат насочени към регулиране на изхода на институциите и намаляване на броя на децата, които преминават от една институция в друга.

парапетиПървият приоритет при изпълнение на стратегията ще бъде деинституционализацията на децата с увреждания, настанени в домовете за деца с умствени увреждания и децата с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи.  Изборът на тази целева група за първи бенефициент се предопределя от обстоятелството, че нивото на грижа по отношение на тези деца е най-слабо и те са в най-висока степен на социална изолация.

Изпълнението на стратегията ще се осъществява чрез приемане на планове за действие,  визиращи конкретни дейности по прилагането на стратегията.

 


Дата на откриване: 1.2.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 12.2.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари