Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча

Предлаганите с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча промени са свързани основно с подобряването на организацията на ловната площ при обособяване на ловностопанските райони на ловните дружини и ловностопанските райони на оградени площи, уеднаквяване правилата, осигуряващи упражняването на правото на лов, хуманни мерки при отстрелване на дивеча и др.

Съгласно разпоредбата на чл. 7 от Закона за лова и опазване на дивеча, към настоящия момент  границите на ловностопанските райони се определят със заповед на министъра на земеделието и храните по предложение на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.  С цел  засилване на стабилността и гарантиране в най-висока степен интересите на ловците при промяна на границите на ловностопанските райони в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча подробно е разписана процедурата и необходимите документи при промяна границите на районите. Във връзка с изложеното и с цел  създаване на необходимата законова основа за промяна само в изключителни случаи на границите на държавните ловни стопанства, в разработения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча, е предвидена възможност промяната да се извършва след решение на Ловния съвет към Изпълнителна агенция по горите.

Разработеният проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча цели преодоляването именно на тези проблеми, като се дава възможност на  съветите по лова да определят кои граници да бъдат променяни по предложение на управителните съвети на ловните сдружения. По този начин ще бъде прекратена практиката на оказване на опити за въздействие върху директорите на държавните горски и държавните ловни стопанства при промяна на границите на ловностопанските райони на ловните дружини.

С цел регламентиране на по-строг режим при изграждането на оградени площи в чл. 8 се въвеждат допълнителни изисквания към стопанисващите дивеча  при подаване на заявлението в Изпълнителната агенция по горите, както и са разписани изискуемите документи.

В разработения проект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча е въведено изискването ловните сдружения да назначават специалист по ловно стопанство и ловни надзиратели на пълен работен ден. По този начин ще бъде завишен контролът върху дейността на ловните дружини и ще се осъществява по-ефективна охрана на дивеча в ловностопанските райони предоставени за стопанисване и ползване на дивеча.

Във връзка с груповото ловуване на дива свиня, проектът на ЗИД на ЗЛОД предвижда забрана за използването на капани за улов на дива свиня. По този начин ще се намали значително създаденото през последните 5 години обществено недоволство и ще се допринесе за общата политика на хуманно отношение към животните.

С измененията на Закона за лова и опазване на дивеча /Обн. ДВ, бр. 102 от 2012 г./ се въведе изискването в чл. 54 министъра на земеделието и храните да издава разрешителни за отстрел на кафява мечка само в случаите регламентирани в разпоредбите на чл. 48 от Закона за биологичното разнообразие.

В тази връзка и с цел изпълнение на задълженията, произтичащи от чл. 12 и 16 от Директива 1992/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна (по отношение на кафявата мечка) и вече поетия от българската страна ангажимент за привеждане на Закона за лова и опазване на дивеча в съответствие с европейското законодателство е предвидена  пълна забрана за ловуване на кафява мечка в страната. Във връзка с уеднаквяване на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча и Закона за биологичното разнообразие, проектът предвижда издаването на разрешително за отстрел на мечка да бъде извадено от ловния закон и вменено като задължение на министъра на околната среда и водите.

Въвежда се изискването ловуването да се извършва освен с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие и с лъкове, както и забраната за използването на кучета при групово ловуване на сърна.

Проектът за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча предвижда регламентирането на груповия лов на сърна, във връзка с увеличения запас на този вид през последните години.

 Предвидено е и уеднаквяване на срока за групово ловуване на дива свиня както в заградените площи, така и на свобода и въвеждане на забрана за групово ловуване на дивата свиня след 31 декември, което изискване е съобразено с биологията на вида.

 


Дата на откриване: 11.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 24.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари