Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Основната цел на предложените изменения и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи е да се допълни и прецизира създадената със ЗИД на ЗСПЗЗ (обн., ДВ, бр.14 от 20.02.2015 г.) нова процедура относно отдаването за ползване под наем или аренда на пасищата, мерите и ливадите от държавния (ДПФ) и общинския (ОПФ) поземлен фонд, съгласно която те да се разпределят само на животновъди, без провеждане на тръжна процедура.

          Предложените изменения и допълнения в законопроекта, свързани с ползването на държавните и общински пасища, мери и ливади, целят разрешаване на проблема с дългосрочните договори (до 5 години), при които пасища и мери от държавния и общинския поземлен фонд са отдадени чрез търг освен на животновъди, така и на лица, които не притежават животни, но са поели ангажимент да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, каквато възможност съществуваше до влизане в сила на измененията на ЗСПЗЗ (ДВ бр. 38 от 2014 г. и бр. 14 от 2015 г.). Към настоящия момент тези договори са действащи, но предвид постъпващите в министерство множество сигнали и жалби от животновъди, в които се изразява недоволство, че големи площи от землищата, в които са разположени животновъдните им обекти, се ползват от лица, които нямат животни, но получават субсидии за площ, а за фермерите няма свободни терени за разпределение, необходими им за отглеждане и изхранване на животните, МЗХ иницира нови промени в ЗСПЗЗ, свързани с тази материя.

 С цел пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд да се предоставят само на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, в законопроекта е предвидено всички ползватели на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от ДПФ и ОПФ, които не притежават животни или техния брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01.02.2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи, съобразно нормата за площ на една животинска единица, определена в закона. В случай, че до определения срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие”, като при неизпълнение на това задължение, е предвидено на същите да се налагат глоби.

В допълнение, със законопроекта се предвижда да се осъществява контрол за наличието на броя и вида на животните, за които са разпределени пасища, мери и ливади, като е предвиден ред за изменението и прекратяването на сключените договори.

Предвидено е също, при разпределението на земите от общинския и държавния поземлен фонд, да се запази по възможност правото на ползване върху имотите по изтеклите договори, тъй като лицата са полагали грижи и са вложили средства да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Освен това, в законопроекта се предоставя възможност на собствениците на имотите да договорят с ползвателите реда и начина за плащане на определените по пазарен механизъм наемни или арендни вноски за предоставените им имоти.                        

Предвидено е също така, от списъците на имотите, обявени за разпределение, да отпадне изискването те да съдържат данни за средното годишно рентно за землището или за общината, тъй като се оказа, че то е твърде високо в сравнение с цените, определени по пазарен механизъм. В ППЗСПЗЗ е определено, че договорите се сключват по цени, определени по пазарен механизъм, но не по-ниски от средното годишно рентно плащане за землището или за общината, които се оказват високи за животновъдите и те отказват да наемат разпределените им имоти.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В изготвения законопроект са направени изменения и относно реда за плащане на сумите за ползване на прилежащите площи към сгради или съоръжения от имуществото на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ (бившите ТКЗС), които се дължат от 10.02.2011 г. - до момента на придобиване на собствеността върху земята. Предложените изменения са продиктувани от постъпващи жалби от собственици на сгради или съоръжения, придобити след определената в закона дата, които считат, че не следва да дължат суми за времето, през което реално не са ползвали земите.

Съгласно действащата нормативна уредба, моментът, от който настъпва дължимостта на сумите за ползване на земята е точно определен в закона (от 10.02.2011 г.) и не е свързан с момента на придобиване на собствеността върху сградите и съоръженията, като тези суми се заплащат преди сключване на договора за покупко – продажба от лицето, което придобива право на собственост върху земята.

Предвид основателността на възраженията, че новите купувачи плащат за дълг на предишния собственик, за който не са били уведомени, в законопроекта са уредени различните хипотези за периодите на плащане, които отчитат момента на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията.

За лицата, придобили собственост върху сградите или съоръженията след настъпване на дължимостта на сумите за ползване на земята (след 9 февруари 2011 г.) е предвидено, че те дължат тези суми от датата на придобиване на собствеността върху сградите или съоръженията - до момента на придобиване на собствеността върху имота.

 За да не се допуснат фиктивни продажби на горецитираните сгради и   съоръжения с цел да се избегне плащане на сумите за ползване на земята, в законопроекта е определено, че лицата, които са придобили сгради и съоръжения от имуществото на прекратените организации по § 12 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ след влизане в сила на този закон, при подаване на заявление за придобиване право на собственост върху застроените и прилежащи площи към сградите и съоръженията, представят към преписката документ, че е заплатена дължимата сума за ползване на земята до датата на разпореждането със сградите или съоръженията (по споразумение между продавача и купувача), като при извършване на разпоредителната сделка със сградите и съоръженията, представят документ за платени суми за ползване на земята до момента на разпореждането с тях.  

Предвиден е предварителен административен контрол върху решенията за възстановяване правото на собственост по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, който ще бъде осъществяван от определено със заповед на министъра длъжностно лице от МЗХ, което ще участва в състава на съответната общинска служба по земеделие и ще подписва решенията. Удължава се срока за изменение на решенията за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи от две на три години, при условията на чл. 14, ал. 7 от ЗСПЗЗ, като по този начин се дава по-дълъг срок за последващ контрол от страна на министъра върху административните актове, издадени от общинските служби по земеделие.

 

 


Дата на откриване: 12.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юни 2015 г. 15:01:49 ч.
пипели

Заглавие

Ще коментирам от личен опит и наблюдение
До 2014 практика на повечето общини бе да отдават пасища на сдружения на „животновъди „ от селото отглеждащи няколко овце или най много една крава и едно магаре, което никога не е излизало на пасището. Сдружението излъчваше представител който сключва договор с общината и после чертае парцелите,, в последствие раздава субсидии на „животновъдите” които през стопанската година не са си направили труда да окастрят една трънка на пасището да не говорим че, животно с пътен лист не е продадено в следствие и данък не е платен .
С промените от 2015 г. маалко е въведен ред в това отношение. Изискването да си регистриран ЗП прекрати порочната практика да се източват средства предназначени за реално производство .
Всички общини имат пасища които са допустими за подпомагане по СЕПП и такива които не са. Нужно е определянето на пасищата за индивидуално ползване да бъде съобразено с допустимия слой за подпомагане, за да се възползват реалните животновъди и да не бъдат ощетявани като им се предоставят парцели неподлежащи на подпомагане. Нужно е това да се вземе в предвид от общинския съвет при вземане на решенията за определяне на пасищата за общо и за индивидуално ползване.
Смятам че, трябва да се намери инструмент с който общините като собственици да бъдат стимулирани да въведат недопустимите за подпомагане площи във вид допустим.
Например да отделят процент от наемите за почистване на същите или да предоставят площите безвъзмездно и дългосрочно на желаещите да ги обработят.
Считам също така че, сроковете които са цитирани като задължителни за комисиите при разпределяне на пасищата от 1март до 1 юли не са съобразени с кампанията за подаване на заявления за подпомагане значи ли това че сключвайки договор към дата 1 юли 2016 например загубваш правото на подпомагане за същата година
От страна на общините смятам че, самата процедура е мудна и дълга и за да се задейства мисля сроковете трябва да са най късно до края на предходната година .
Желателно е в комисиите за разпределение да участват и представители на животновъдите

Чл.37и(14) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Останалите след провеждане на търга по ал. 13 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на закона. Договорите се сключват за една стопанска година
Не следва ли да отпадне / лица които поемат задължение да ги поддържат / не кореспондира с изменението да закупят животни до февруари.