Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане цели подобряване на нормативната уредба в областта на социалните услуги. Предлаганите промени са в няколко основни направления:

  1. Промени, свързани с привеждането на нормативната уредба в областта на регистрацията и лицензирането на лица, които могат да предоставят социални услуги, в съответствие със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност;
  2. Промени, свързани със събирането на таксите, заплащани от лицата, ползващи социални услуги, финансирани от държавния бюджет;
  3. Промени, свързани с подобряване на достъпността на социалните услуги, прилагането на индивидуален подход и гарантиране на правата на потребителите.

 

Промените в ЗСП по отношение на регистрацията на лица, които могат да предоставят социални услуги, целят съответствие със ЗОАРАКСД. Чрез законопроекта се предлагат и съответните изменения и допълнения в Закона за закрила на детето във връзка с лицензирането на доставчиците на социални услуги за деца. Освен че се прецизират процедурите за регистрация и лицензиране, те се и облекчават с цел стимулиране на доставчиците да предоставят социални услуги.

Предлаганите промени по отношение на събирането на таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет, целят подобряване на събираемостта.  Прецизират се ангажиментите във връзка със събирането на таксите и обмена на информация.

Особено важни са промените в ЗСП, които целят подобряване на достъпа до социални услуги, гарантиране на правата на потребителите, включително и правото на свободен избор, осигуряване на индивидуален подход и комплексна оценка на потребностите. Тази група промени са свързани основно с въвеждане на:

  • индивидуален подход;
  • индивидуална оценка на потребностите от мултидисциплинарен екип;
  • максимален срок на настаняване на определени уязвими групи в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип;
  • съдебен контрол на настаняването в специализирани институции и в социални услуги в общността от резидентен тип на пълнолетни лица, поставени под пълно запрещение.


Дата на откриване: 17.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 30.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юни 2015 г. 15:12:02 ч.
dianap

Социални услуги

Социални услуги

26 юни 2015 г. 13:30:29 ч.
bapid

Становище от БАЛИЗ относно проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСП

Коментар

26 юни 2015 г. 14:22:15 ч.
bapid

Становище от БАЛИЗ относно проект на Закон за изменение и допълнение на ЗСП

БАЛИЗ е

29 юни 2015 г. 10:46:26 ч.
Български център за нестопанско право

Становище на Български център за нестопанско право относно ЗИД на ЗСП

ДО Г-Н Л

29 юни 2015 г. 19:22:46 ч.
proba

ППЗСП чл.10, (11), т2

В ППнаЗСП е допусната явна несправедливост в прилагането на ЗСП.
Редно е с промените в новия ЗСП, да бъде коригирано това недоглеждане - чл. 10, ал,1, т.6 от ППнаЗСП засяга продажбата на имот, а чл.10, ал.1, т.6а се отнася за дарение на имот.
В същия чл.10, ал.11, на ППнаЗСП са изключени продажбите с малка стойност, но са пропуснати даренията с незначителен материален интерес.

Социално слаби възрастни хора, притежаващи земеделски имоти с много наследници, са принудени да продадат имотите си. Тъй като са наследници, обикновено са съсобственици с много други хора. При продажба по сега действащия закон са длъжни да предложат своя дял първо на всички сънаследници. Обикновено това е невъзможно, поради невъзможност да се открие някой от всичките. Тогава продажбата става невъзможна!
Затруднените материално съсобственици са принудени да оформят сделката като дарение, тъй като това е единствения начин да получат някакви пари за обикновено незначителния си дял от и без това маломерните имоти в България.
Предлагам, в изключенията в чл.10, ал.11 освен "т.6", да се добави "и 6а" и чл.10, ал.11, т.2 да се заменият думите "общата стойност" с "материалния интерес".