Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за откриване на Филиал – Велико Търново, в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

Откриването на филиала е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА).

Предвижда се в новооткрития филиал да се провежда обучение по две специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление 7.5. „Здравни грижи“.  Определеният капацитет за обучение е от 80 студенти за всяка от посочените специалности от регулираните професии, за които към настоящия момент МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, има действаща програмна акредитация.

За обучението в планирания филиал е осигурена съответстваща материално-техническа база. Осигурен е етаж от учебна сграда от Община Велико Търново за оборудване на 2 учебни лекционни зали с по 40 места, 2 специализирани кабинета с 20 работни места за практическо обучение със съвременно оборудване за сестрински и акушерски грижи, компютърна зала, библиотека и кабинети за преподаватели. Като бази за учебно-практическо обучение ще се ползват и акредитираните за обучение на студенти лечебни заведения на територията на Община В. Търново.

Съгласно Решение на Академичния съвет на университета академичният състав на планирания филиал следва да се състои от 11 преподаватели, които ще бъдат  преназначени на основен трудов договор във Филиал – Велико Търново, след разкриването му. Предвижда се и обявяването на 4 конкурса за асистенти. По този начин ще бъде изпълнено изискването за академичен състав съгласно чл. 26в, ал. 2 от Закона за висшето образование.

Дейността на Филиал - В. Търново, в структурата на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна, по прогнозен бюджет е осигурена с финансови средства в размер на 209 700 лв. от държавна субсидия след осъществяване на прием на студенти и от такси за обучение. С откриването му ще се създадат възможности за подготовка на високо квалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването в България. По този начин ще се удовлетвори големият недостиг и увеличеното търсене на медицински сестри и акушерки в региона и страната.


Дата на откриване: 17.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари