Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета

Измененията на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета са свързани с нормативни промени и/или функционална необходимост.

С предлаганите изменения се цели:

  • Облекчаване на административната тежест, като в списъкът на документи от задължителната документация и формуляр-заявката за началото на учебната 2015/2016 година са заличени трите материални книги. Темите на уроците ще се вписват в дневника на класа, което налага актуализация на реквизитите на всички дневници за група и клас.   
  • Премахване на реквизита „личен подпис“ от документите, удостоверяващи завършено средно образование и придобита професионална квалификация. Липсата на такъв подпис от притежателя на документа не може да повлияе на неговата удостоверителна сила, поради което изискването за полагане на подпис не е правно оправдано и представлява излишна административна тежест.
  • Председателят на Националната агенция за професионално образование и обучение да утвърждава заявката по чл. 93 от наредбата в съответствие с реквизитите в посочената разпоредба, като в нея се включат само документите, водени и издавани от центровете за професионално обучение.


Дата на откриване: 18.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.7.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 юни 2015 г. 08:46:56 ч.
joro112

Стимулиране на корупцията чрез липса на оценка за въздействие към законопроектите внесени в НС

Отново няма мотиви , основани на опита на останалите страни от ЕС? Нямат предвид , че освен училищата на дотации , вече съществуват и частни ? Нямат предвид своите стратегии за учене през целия живот , за грамотност и други , които предвиждат различен подход към различните възрастови групи обучавани? Нямат предвид задълбочаващите се разлики между обучаваните , не само по възраст ? Няма алтернативни възможности за постигане на ДОИ , валидиране на неформално придобити знания и умения , което е пречка пред желаещите? Допълнителната квалификация за водачи от различни категории на МПС не се връща обратно в МОН , въпреки , че е образователна услуга?Трябва да се разделят обучението от изпитите и с тях да се ангажират специалисти Без пречки , да бъдат допускани желаещите до изпити. При външно оценяване, обучението няма значение, при качествени критерии. България е единствената страна , където образованието е условие за допускане до изпити за водачи на МПС и с едни от най-лошите резултати по безопасно движение? Единствено корумпираните директори на училища имат полза от това условие?