Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз

От началото на 2007 год. България прилага мерките включени в Общата организация на пазара (ООП) на земеделски продукти в Европейския съюз (ЕС). Адекватната законова рамка, която да обслужва практиката по прилагане на ООП на ЕС в страната, беше създадена с приемането на Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

Със ЗПООПЗПЕС се урежда провежданата от министъра на земеделието и храните политика на качество, съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.).  Съгласно  разпоредбите на чл. 18 контролът за спазване правилата на биологичното производство се осъществява от контролиращи лица. Съгласно разпоредбите на чл. 21, ал. 5 разрешителните дадени на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните са със срок на валидност до изтичането на срока на сертификата за акредитация. За получаване на ново разрешение местните лица и лицата със седалище в държава-членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието и храните нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата-членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN 45 011, съответно ISO/IEC Guide 65 или ЕN ISO/IEC 17065:2012. Практиката показва, че сертификатът за акредитация се издава в последните дни преди изтичането на предходния. Изпълнението на процедурата се застрашава, което от своя страна води до риск от период на прекъсване между сроковете на разрешенията. Това пък от своя страна води до прекъсване на системата на контрол на операторите. Посочените обстоятелства налагат да се въведе система за издаване на временни разрешения, до издаването на ново разрешение на контролиращия орган, с максимален срок до 6 месеца.

Необходимо е да се прецизира уредбата на отнемането на разрешителни, дадени на контролиращи лица от министъра на земеделието и храните в случай на констатирани нарушения и/или нередности в осъществявания от тях контрол, както и да бъдат предвидени възможности за налагане на санкции в случай на такива нарушения и нередности. Важно е да се създаде надеждна система за уведомяване на всички оператори, с които има сключен договор за контрол и сертификация, при  изтичане срока на разрешението или при неговото отнемане.

 

 

          В действащия закон липсва разпоредба, която да урежда контрола при внос на биологично произведени продукти и да определя компетентните контролни органи. При това трябва да се вземат предвид функциите на Българска агенция по безопасност на храните по осъществяване контрол на граничните пунктове и обстоятелството, че при вноса на биологично вино държавният контролен орган в лозаро-винарския сектор е Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) №922/72, (ЕИО) №234/79, (ЕО) №1037/2001 и (ЕО) №1234/2007, са нужни промени в закона, за да се създадат законови условия за прекратяване действието на квотната система за краве мляко на 31 март 2015 г. и същевременно да се запазят някои от разпоредбите до 31 март 2016 г., за да може да се осъществи контролът и докладването в Европейската комисия на изпълнението на националната млечна квота за квотния период 2014/2015 г. Необходимо е да се приложат новите разпоредби на Регламент (ЕС) №1308/2013 по отношение сектора на млякото след приключване на квотната система, както и да се направят някои промени в текстовете за договорните отношения в сектора на млякото и млечните продукти за обезпечаване правилното прилагане на законодателството на ЕС, като се идентифицират първите изкупвачи на сурово мляко, чрез въвеждане на облекчен регистрационен  режим. В сектор „Месо” са необходими промени, с които да се намали административната и финансова тежест върху бизнеса, без да се нарушава правото на Европейския съюз.

Приемането на новия закон ще бъде нормативна основа за развитие на биологичното земеделие в България, като един от приоритетите на политиката през програмния период 2014-2020 г. Премахва се рискът от период на прекъсване на системата на контрол на биологичното производство  и подобряване на официалния контрол при внос на биологични продукти. Регулира се прекратяването на квотната система за краве мляко от 1 април 2015 г. и обезпечаване на правилен контрол и отчетност в рамките на 12 месеца след нейното прекратяване. Създават се условия за правилно прилагане на договорните отношения в сектора на млякото и за прилагане на новите изисквания за събиране и докладване на информация в Европейската комисия в сектора на млякото и млечните продукти. Намалява се тежестта върху бизнеса при прилагането на Общата организация на пазара в сектор „Месо”.

Предложените изменения и допълнения на ЗПООПЗПЕС са в изпълнение на приоритети „Развитие на биологичното земеделие“ и „Подобряване на конкурентоспособността на първичните производители чрез по-доброто им интегриране в селскостопанската и хранителната верига“ от Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство.

От прилагането на Закона за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз се очаква чрез развитие и приоритизиране на биологичното земеделие да се постигнат някои от целите на Програмата на правителството за европейско развитие на България, свързани с развитие на земеделието като основен фактор за общо икономическо развитие на страната. Друг очакван резултат е запазването на положителните тенденции, свързани с увеличаване на броя на операторите и размера на площите, включени в системата на контрол на биологичното земеделие, както и нарастване на видовото разнообразие на отглежданите по биологичен начин култури и селскостопански животни. Признатите от министъра на земеделието и храните организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на млякото ще подпомагат индивидуалните производители при водене на преговорите за реализация на произведеното мляко. Очаква се повишаване на прозрачността при участниците в пазара на млякото и на договорните отношения. Друг важен резултат от приемането на законопроекта е намаляване на тежестта върху бизнеса при прилагане на общата организация на пазара на месо.


Дата на откриване: 22.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 5.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари