Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия

Министерството на икономиката представя за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.

Законопроектът има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и за отмяна на Директива 2001/37/ЕО, както и тези на Делегирана Директива 2014/109/ЕС на Комисията от 10 октомври 2014 година за изменение на приложение II към Директива 2014/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета чрез установяване на галерия от предупреждения под формата на изображения, които да се използват за тютюневите изделия. С проекта на закон се предвижда и изменение на разпоредбите, регламентиращи производството на тютюневи изделия, с оглед създаване на по-благоприятна бизнес среда и подобряване възможностите за по-ефективно прилагане на закона.

Предложения и коментари относно законопроекта може да се изпращат в законоустановения срок.


Дата на откриване: 26.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 10.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари