Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда

Предложените изменения и допълнения са свързани с:

1.      Транспониране на Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационните дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността;

2.      Транспониране на чл. 9 и чл. 11 от Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година за изменение на Директива 2003/87/ЕО с оглед подобряване и разширяване на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове на Общността;

3.      Създаване на правна рамка за участие на България в международната търговия с емисии по чл. 17 на Протокола от Киото чрез Национална схема за зелени инвестиции;

4.      Прилагане на Регламент (ЕО) № 1102/2008 на Европейския Парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година относно забраната за износ на метален живак и някои живачни съединения и смеси и безопасното съхранение на метален живак отпадъци (OB, L 304 от 14.11.2008 г.) в националното законодателство;

5.      Незначителни корекции за поясняване на процедурата за кандидатстване на нови участници в Европейската схема за търговия с квоти за отпускане на квоти от формирания резерв „Нови участници” в Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове за периода 2008 – 2012 г.;

6.      Корекции, свързани с възможността министърът на околната среда и водите да оправомощава лица като компетентни органи по отделни разпоредби на ЗООС;


Дата на откриване: 5.3.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 8.3.2010 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 март 2010 г. 09:40:32 ч.
lenasg

По проекта на ЗООС

В проекта на закона са разписани дейностите по разпределение чрез търг на квоти за авиационните дейности, а не е споменато нищо за останалите дейности. В проекта не се дава отовор на следните въпроси: Как ще се определят застрашените от изтичане на въглерод сектори (инсталации) на национално ниво, ще се ползва ли преходен период за електрогенериращите мощности на въглища и ако се използва, как ще се разработи и контролира изпълнението на националния план за преструктуриране, ще се отчита ли капацитета за редукция на въглерод за следващото разпределение, кой и какви документи ще разработи за контрол на инсталациите, които ще пожелаят да бъдат изключени (под прага 25000тСО2)? И една техническа грешка: необходимостта от публикуване на списък на неизрядните инсталации - текста се повтаря в два параграфа - 131з(10) и чл. 131е. Изобщо, необходимо ли е това, ако информацията за баланса по квоти трябва да бъде видим от регистъра.