Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за откриване на Филиал – Шумен в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна

Предложението е направено на основание искане на ректора на университета и положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проект за откриване на Филиал – Шумен съгласно Протокол № 16 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 11.09.2014 година.

Проектът предвижда във филиала да се провежда обучение по специалностите от регулираните професии „Медицинска сестра” и „Акушерка” от професионално направление 7.5. „Здравни грижи” на образователно-квалификационна степен „бакалавър”. Определеният от НАОА капацитет за всяка от специалностите е по 80 студенти.

Обучението ще се провежда съгласно Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” за ОКС „бакалавър”, приета с ПМС № 248 от 22.11.2005 г. и изискванията на Директива 2005/36 ЕС за признаване на професионалните квалификации. 


Дата на откриване: 26.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари