Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 322 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление ии наблюдение на средствата от СФ и КФ на ЕС

Предвижданите промени отразяват доразвиването и надграждането на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България и по-конкретно въвеждането на електронно, децентрализирано управление на потребителски профили, което ще доведе до намаляване на административната тежест за звената, ангажирани в управлението и наблюдението на средствата от Европейския съюз. Създават се условия за засилено използване на електронна комуникация между тези звена, което е предпоставка за ускоряване на процесите по управление и контрол, както и за улесняване изпълнението на ежедневните задължения на отговорните служители при пълна проследимост и ясно определени отговорности.
Считано от 01.01.2016 г., се предвижда системата да осигури възможност за обмен на информация между бенефициентите, управляващия орган, сертифициращия орган, одитния орган и междинните звена и се въвежда възможност за електронно кандидатстване и отчитане на оперативните програми.
Урежда се също статуса на информацията, обменяна чрез системата, с оглед възможността за използването й за статистически цели от Националния статистически институт. По този начин се регламентира достъпа от страна на звената, участващи в процеса по управление на средствата от Европейския съюз, до информация, която е налична в друг орган на държавна власт, без да е необходимо същата да бъде искана от кандидатите и/или бенефициентите.
 


Дата на откриване: 7.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 21.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари