Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа

В съответствие с чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (НУРОКЦК).

С наредбата се предлагат промени, които целят съгласуване на уредбата с промените в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (изм., обн., ДВ, бр. 44 от 2015 г.). В тази връзка се променя определението за „ценни книжа“ по смисъла на НУРОКЦК в посока ограничаване кръга на ценните книжа, които могат да бъдат използвани за отчитане на продажби на стоки или услуги. Запазва се изключението само за билети, карти и абонаментни карти на хартиен носител за превоз на пътници и билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта. 

С проекта се предвижда осигуряване по служебен път на информация и доказателствени средства, които са необходими за извършването на комплексно административно обслужване, така че те да не се изискват от заявителя. Предложената промяна цели подобряване на функционалността на държавната администрация чрез повишаване качеството на административното обслужване и въвеждането на комплексно административно обслужване, изведени като приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. 

Същевременно с проекта на постановление се актуализират и прецизират специфичните изисквания по отношение на документите, изисквани от заявителите при извършването на обществен превоз на пътници на територията на страната в съответствие с действащите нормативни актове.

С цел по-голяма яснота е направено допълнение относно начина на проследяване на съответствието на специализираните печатници с изискванията на наредбата.

Предложени са промени за уеднаквяване на терминологията, използвана в наредбата, в частта, касаеща отпечатването на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри с терминологията, използвана в Закона за хазарта.

С проекта на постановление се прецизират административно-наказателните разпоредби. Посочени са конкретни разпоредби, нарушението на които се наказва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

С преходните и заключителните разпоредби е предвидено § 1, т. 1 от проекта да влезе в сила от 21 юли 2015 г. Предложението е съобразено с уредбата по § 3 от преходната разпоредба към Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 44 от 2015 г.) и предвидената в същата дата. Посочени са възможните действия на лицата, по отношение на наличните билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и други), които вече няма да са „ценни книжа“ по смисъла на наредбата.

Направени са и предложения с редакционен и правно-технически характер, които целят прецизиране на разпоредбите.

Към проекта на постановление на Министерския съвет е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

 Проектът на постановление не съдържа разпоредби, транспониращи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.

Проектът на акт е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации към Министерския съвет, и е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 и 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация с всички министри и дирекция „Правна“ от специализираната администрация на Министерския съвет.


Дата на откриване: 8.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари