Обществени консултации

Проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие

С проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие се цели да се постигне по-висока ефективност и ефикасност на законовите разпоредби за  устойчиво интегрирано регионално и местно развитие в контекста на регионалната политика на Европейския съюз през  периода 2014-2020 г. Предложенията са свързани с усъвършенстване, надграждане и хармонизиране на действащия Закон за регионалното развитие в съвременните условия, без да налагат съществени промени във философията и механизмите за неговото прилагане. Специално внимание е обърнато на регулациите, които не са намерили ефективно прилагане или създават излишно натоварване на органите за управление на регионалното развитие.
В него се предлага  цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена  подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България  категоризация на общините в страната. Дава се възможност за подкрепа на обособени целеви райони и на  райони с неблагоприятни географски характеристики като планински, полупланински и погранични. 
По отношение на стратегическото планиране на регионалното развитие са  предложени промени, с които се допълва системата от документи и по-ясно се дефинира връзката между тях и  инвестиционните програми, включително съфинансирани от фондовете на ЕС, както и идентифицирането на проекти, допринасящи за постигане на националните цели и приоритетите за регионално и местно развитие. От обхвата на системата документи за планиране на пространственото развитие се изключват концепциите за пространствено развитие на общините, за да се избегне дублиране на дейности и излишно натоварване на бюджетите на общините, предвид разработването на нови общи устройствени планове за голяма част от тях.  
Въведени са задължителни изисквания за провеждане на обществени консултации при разработване на нови, актуализация и оценка на изпълнението на действащи национални и регионални документи за пространствено развитие. С тази промяна се засилва ролята на партньорите и на гражданските организации по отношение определяне на дългосрочната политика за развитие на районите на страната.
Функциите на органите за управление на регионалното развитие са прецизирани и разширени. Засилено е влиянието им върху прилагането и координацията на секторните политики на регионално ниво.
Като резултат от направените промени се очаква подобряване качеството, приложимостта и териториалната ангажираност на стратегическите документи за регионално и за пространствено развитие на национално и регионално ниво, повишаване на ефективността и ефикасността на политиката за регионално развитие, постигане на по-добро взаимодействие и координация между органите за управление на регионалното развитие, осигуряване на необходимите финансови ресурси за процеса на наблюдение и оценка на стратегическите документи.
 
 
 


Дата на откриване: 10.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 24.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари