Обществени консултации

Изменение на Приложение 1, Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Иновационната стратегия за интелигентна специализация е предварително условие за реализацията на приоритетна ос 1 както на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., така и на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" за програмен период 2014-2020 г.

ИСИС е одобрена предварително с Решение № 761 на Министерския съвет от 06.11.2014 г., заедно с План за действие към нея. С изпълнението на Плана за действие следва да се конкретизират определените в стратегията четири тематични области на специализация:

Информатика и ИКТ;

• Мехатроника и чисти технологии

• Индустрия за здравословен живот и био-технологии

• Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии.

Чрез Плана за действие също следва да се даде възможност за регионална специализация и да бъде завършен моделът за управление и партньорски диалог.

Резултатите от изпълението на Плана за действие са описани в актуализирано Приложение 1, което можете да коментирате тук или на адрес: innopolicy@mi.government.bg, дирекция "Икономически политики за насърчаване".Повече информация може да намерите на следния адрес: http://www.mi.government.bg/bg/themes/inovacionna-strategiya-za-inteligentna-specializaciya-na-republika-balgariya-2014-2020-g-i-proces-na-i-1470-287.html


Дата на откриване: 10.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 25.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари