Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е  свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г.), Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица по отношение задължителното осигуряване на лицата, сключили трудов договор за един ден за краткотрайна сезонна, селскостопанска работа.
Проектът предвижда в декларация образец № 1 да се попълва нов код за вид осигурен – 97 за лицата по чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване. Това са  работниците, сключили трудови договори на основание чл. 114а от Кодекса на труда. По този начин с предложеното допълнение се предоставя възможност осигурителите (работодателите), сключили трудови договори на това основание, да предоставят данни за осигурените лица с цел зачитане на осигурителен стаж и ползване на съответните права от лицето.
Във връзка с § 3 от Постановление № 131 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, с който е направено допълнение в преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, се регламентират  редът и начинът за подаване на данни с декларация образец № 1 или образец № 5 за лицата по § 6 от преходните и заключителните разпоредби на същата наредба. Това са лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, които не са осигурявани, и могат писмено да заявят желанието си за осигуряване до 1 юли 2016 г. В тези случаи декларация образец № 1 или образец № 5 се подава в срок до 31 декември 2016 година.
Предложените изменения и допълнения имат за цел гарантиране осигурителните права на посочените лица и не увеличават административната тежест за осигурителите.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.
 


Дата на откриване: 17.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 31.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари