Обществени консултации

ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНОТО ПОДПОМАГАНЕ

 

Стратегическа цел в областта на политиката по социална закрила и равни възможности е гарантиране социалната защита на уязвимите групи от населението чрез по-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението.

Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда /ЗИД на КТ/ създава чл. 114а, регламентиращ договорните отношения с лицата, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Заключителните разпоредби на ЗИД на КТ третират измененията в Кодекса за социално осигуряване и Закона за насърчаване на заетостта, отнасящи се до лицата, които са полагали труд по чл. 114а от Кодекса на труда.

Предложението е стимулираща мярка за включване на подпомагани безработни лица в законово регламентирана трудова дейност в отрасли, изпитващи недостиг на работна сила при осъществяване на дейността и същевременно гарантиране степента на социална закрила на тези лица.

С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане ще се елиминира риска от отпадане на лица и семейства с лица, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а от Кодекса на труда, които отговарят на останалите условия за достъп до получаване на месечни социални помощи по реда на ЗСП.


Дата на откриване: 22.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари