Обществени консултации

Проект на План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

Разработването на двугодишен План за действие е в изпълнение на приетата с Протоколно решение № 5 от 6 февруари 2013 г. на Министерския съвет Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Проектът на Плана за действие за периода 2015-2016 г. съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение на заложените в Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 приоритети:

  • Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда;
  • Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
  • Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване;
  • Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване;
  • Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания;
  • Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване;
  • Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и информационна и достъпен транспорт;
  • Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните;
  • Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното изключване и техните последствия.


Дата на откриване: 23.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 5.8.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2015 г. 15:46:04 ч.
slugitel

Електронно управление

Необходимо е Агенцията по заетостта да играе много по-активна посредническа роля. Преките ми наблюдения са, че посредниците насочват по дадена заявка за работа само хора, които са дошли на подпис. За целта е необходимо да се направи промяна в законодателството и комуникацията между безработния младеж и посредника до датата на подписа да се осъществява електронно /чрез подписване на декларация за информирано съгласие, че всяко съобщение ще важи за насока за работа/. Необходимо е работодателите , които са подали заявки за свободно работно място също да бъдат информирани колко лица насочени чрез електронно съобщение. Липсата на какъвто и да е индивидуален план на посредника относно брой селекции за дадено заявено работно място и извършени действия от негова страна по конкретната заявка, лишават работодателите от участие в програми и мерки и същите се проваля участието им. Считам, че трябва да има електронен архив относно действията на посредника и съответно електронен профил на безработното лице, от което да се черпи информация. Промяна в законодателството относно лица, които пребивават като статисти на бюрото по труда и отказват всяка насока, да бъдат дерегистрирани. Социални помощи да получават само онези безработни лица, които поддържат активна регистрация на БТ. Недопустимо е при толкова заявени работни места да говорим за безработица. Също така е недопустимо поради пълно безхаберие на трудовите посредници да се провалят участия в програми на работодатели и техните работни места след изтичане на нормативния срок на заявката да бъдат обявявани като трайно незаети.
Младежката безработица е много сериозен проблем, защото младежи, които не учат и не работят повече от 3 години след завършването, изгубват трудовите си навици. Справка - Англия, където цели фамилии са потомствени безработни,защото следващото поколение не е видяло от предходното упражняване на трудова дейност и не познава друг начин на съществуване. По тази причина Министерство на висшето образование, Министерство на труда и социалната политика, регионалните инспекторати и бюрата по труда трябва да работят далеч по-интегрирано. Необходимо е да се поддържа информация за броя на завършилите през календарната година и неприети във ВУЗ младежи, служебно да се обработва и предоставя на АЗ за целите на младежката заетост, а тя от своя страна служебно от регистъра на НАП да черпи информация за младежите, които не са започнали работа и да предприема необходимите мерки за тяхното включване.
Считам, че системата трябва да се оптимизира. Така, както безработните лица се регистрират, трябва и работодателите, които желаят да ползват услугите на АЗ да се регистрират в сайта на АЗ. За целта да се поддържа он лайн регистър за работодателите по номер на регистрацията на безработното лице и съдържащо данни относно професионалната му квалификация и опит и компетентностите, неговите предпочитания, и в този смисъл регистрираните работодатели да могат да ПРАВЯТ предложение на АЗ за насочване на дадено безработно лице, с което ще бъде споделена и отговорността и мотивацията. В момента работодателите, които са подали заявки за свободно работно място са в пълно невидение какво се извършва по тяхната заявка , доста често нищо , но от сърце. И така след няколко месеца работното му място попада в трайно незаети, което не е добър атестат за нито една фирма. Това демотивира работодателите да търсят посредничеството на АЗ. Крайно време е да се върви към електронно управление на безработицата. Мисля, че такъв проект би получил одобрение от ЕК като финансово обезпечение.

03 август 2015 г. 16:32:19 ч.
slugitel

Младежка безработица

Проблемът за младежката безработица изисква да се решат и други злободневни проблеми на обществото, като например продължаващото обучение по специалности с отпаднала или силно ограничена необходимост за икономиката. Необходимо е много по интелигентно управление на системата за висше образование към специалности, за които имат потребност икономическите субекти. От сайта на Националния статистически институт е видно, че през 2014 г. 30% са завършили специалност стопански науки и администрация, а всички останали специалности варират между 0.9 и 2-3%. При положение, че тенденцията е да се върви към електронно управление, което е свързано с намаляване на административен персонал, кому е необходимо да бъдат обучавани бъдещи безработни?!? Държавата трябва активно да се намесва в системата на висшето образование, като субсидира специалности от дневния ред на обществото, но нежелани от младите хора специалности и оказва финансова подкрепа на студентите срещу ангажимент за професионална заетост. В същото време трябва да оттегля подкрепа от специалности, с които пазарът на труда е пренаситен и които генерират безработица. Дори може да отиде по-далеч - да преструктурира университети , а защо не и да закрива при ниската раждаемост и загуба на качество на образованието в борбата да оцеляват на всяка цена. Трудовите борси трябва да се правят и във университетите в последната година на завършването с цел плавен преход от обучение към заетост.