Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Предложените промени произтичат от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г.
1. В Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове се предвижда поземлените имоти, сградите и съоръженията в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, които не са предоставени на ведомства за изпълнението на функции, свързани с извършването на граничен контрол, да се  управляват от Агенция „Митници“. Предложените промени произтичат от § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г., с който е направено допълнение в чл. 18, ал. 1 от Закона за държавната собственост. Новата уредба цели чрез централизиране в една администрация да се създадат условия управлението, преустройството и поддържането на посочените имоти да се оптимизира и подобри. В Агенция „Митници“ ще функционира звено за координация и осъществяване на тази дейност. Прецизирани са задълженията на директора на Агенция „Митници“, на ръководителите и служителите на териториалните структури на ведомствата, извършващи граничен контрол на ГКПП, и взаимодействието между тях във връзка с поддръжката на визираните имоти и сгради.
2. Към настоящия момент административният контрол върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ се осъществява от инспектората на Министерството на финансите. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, приет от Народното събрание на 23.07.2015 г., в Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“ се създават инспекторати на пряко подчинение на ръководителя на съответната приходна агенция.
В тази връзка в проекта на постановление се урежда обезпечаването с персонал на дейностите, които преминават от административните звена на инспектората на Министерството на финансите към инспекторатите на двете приходни агенции. Предложени са съответни изменения на Устройствения правилник на Министерството на финансите, Устройствения правилник на Агенция „Митници“, Постановление № 215 на Министерския съвет  от 1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите и Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 от 2012 г.
Промяната ще осигури оптималната ефективност на административния контрол, осъществяван върху дейността на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“. Ще бъде развит административен капацитет на проверяващите органи на инспектората в структурите на самите агенции, които да извършват всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно проверките на база специфични познания за функционирането на двете приходни администрации.
3. С проекта на постановление се предвиждат и следните структурни и функционални промени в Агенция „Митници“:
Разширяват се функционалните компетентности на дирекция „Организация и управление на човешките ресурси” в резултат на приетите изменения и допълнения на Закона за митниците. Тези функции за Агенция „Митници”, в частност за дирекцията, възникват съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 11 от Закона за митниците, с която се въвежда изискване при назначаване и повишаване в длъжност на служители в агенцията задължително да се организира провеждането на изследване за професионална и психологическа пригодност.
В Централно митническо управление се закриват дирекции „Правно-нормативна” и „Професионални стандарти и контрол”. Закриването на дирекция „Правно-нормативна” е обусловено от необходимостта от преразпределяне на функциите по правно обслужване и процесуално представителство и профилирането им съобразно специфичната компетентност на отделните дирекции от специализираната администрация. В тази насока са предложените промени във функциите на дирекции  „Митнически режими и процедури”, „Акцизи”, „Тарифна политика”, „Последващ контрол” и „Митническо разузнаване и разследване” в Централно митническо управление.
Функциите на дирекция „Митническо разузнаване и разследване” се допълват и  разширяват с оглед въведените изменения и допълнения в Закона за митниците, като се включва в компетентността ѝ и дейността по организиране, извършване и координиране на оперативна, издирвателна и конвойна дейност.
С предложените промени се цели постигане на по-ефективна координация между структурните звена в Агенция „Митници“, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията на работа. Осигурява се подобряване на функционалността на митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление.
Приемането на представения проект на постановление не изисква и не налага осигуряването на допълнителни  бюджетни средства, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник  на Министерския съвет и на неговата администрация.
 


Дата на откриване: 28.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.8.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 август 2015 г. 14:45:41 ч.
slugitel

Устройствен правилник НАП

Не е ли абсурдно единствената административна структура, която няма обнародван Устройствен правилник да бъде НАП?! Именно, агенцията , която така зорко контролира изпълнението на задълженията на гражданите, вече 15 години от създаването й не е обнародвала свой правилник?!? Какво прави Министерски съвет, който поддържа регистъра на Административните структури и защо не са предприети мерки приходната администрация да спази закона?!?. НАП извън закона ли е? Някак смешно звучи предложената законодателна промяна да бъде отразена в Устройствения правилник на Агенция "Митници", а в НАП точно как ще се отрази законодателната промяна?!?