Обществени консултации

Постановление на МС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасяме за разглеждане от Министерския съвет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт, приета с Постановление № 14 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2013 г.)

 

В изпълнение на Заповед № РД-08-400/22.07.2014 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше сформирана работна група със задача да изготви проект на правила относно осъществяване на eCall повиквания през обществени наземни мобилни електронни съобщителни мрежи на територията на Република България. В състава на работната група бяха включени представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията за регулиране на съобщенията, Министерството на вътрешните работи – дирекция „Национална система 112“, „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, „Космо България Мобайл“ ЕАД, „Мобилтел“ ЕАД и „ИКОМ“ ООД.

 

С проекта се изпълнява ангажимента на Република България, произтичащ от чл. 3 на Препоръка на Комисията от 8 септември 2011 година относно подкрепата за обхващаща целия ЕС услуга еCall в електронните съобщителни мрежи за предаване от превозни средства на спешни повиквания на телефонен номер 112 (еCall) (ОВ, L 303 от  22.11.2011 г.). Съгласно тази разпоредба „държавите-членки следва да подготвят подробни правила за действащите на тяхната територия оператори на обществени мобилни мрежи относно обработването на повикванията eCall.“

 

Предвижда се допълнение на Наредбата за условията и реда за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт със задължения за предприятията, предоставящи обществени мобилни наземни мрежи и/или услуги. Те са длъжни да осигуряват техническа възможност за осъществяване на eCall повиквания от всяка точка на територията на Република България, ако има покритие на съответната територия. Освен това, предприятията се задължават да осигуряват преноса и маршрутизацията на eCall повикванията между бордовото оборудване на моторните превозни средства и съответния Център за приемане на спешни повиквания на дирекция „Национална система 112“ на Министерството на вътрешните работи (ДНС112/МВР).

 

Съгласно проекта повикванията eCall са безплатни за крайните потребители.

 

Лице за контакт:
Красимира Димитрова;
Началник на отдел „Развитие на електронните съобщения“;
Дирекция „Съобщения“ към МТИТС;
E-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg
 

 

 


Дата на откриване: 29.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 11.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари