Обществени консултации

Проект на Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета

Проектът на Инструкция за провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ в системата на народната просвета е изготвен във връзка с необходимостта от повишаване културата на децата и подрастващите за защита при бедствия. Това трябва да се постигне чрез подобряване на цялостния процес на обучение по защита при бедствия в системата на народната просвета, което в същото време е и основна цел на приетата от Министерски съвет с Протокол № 15/16.04.2014 г. Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. Един от приоритетите за изпълнение на Стратегията е:  „Изграждане на култура за защита при бедствия на всички нива на управление и в обществото чрез използване на опита, обучението, научните изследвания и иновациите”.

Разработването на инструкцията произтича от необходимостта за актуализиране на нормативната уредба и привеждането и в съответствие с действащата към момента  законова и подзаконова рамка. Към настоящия момент нормативните основания за разработване на новата инструкция са чл. 16 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия, както и чл. 62 от Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните  работи (МВР) във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 1 от Закона за МВР. Те от своя страна произхождат от провеждащата се национална политика за намаляване на риска от бедствия и за защита при бедствия, продиктувана от:

·         Рамка за действие Хиого на ООН 2005-2015: Да изградим устойчивост на нациите и обществата към бедствия;

·         Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. и приложенията ѝ - Природни и причинени от човешка дейност опасности в Република България” и Пътна карта;

·         Национална програма за защита при бедствия 2014-2018 г. и годишен план за 2015 г. за изпълнението ѝ.

Разработването и въвеждането на новата инструкция са етап от изпълнението на предвидените дейности в Стратегията за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г. и Пътната карта към нея.


Дата на откриване: 30.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 13.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари