Обществени консултации

Проект на втора фаза на насоките за интегриране на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове

През 2012 г. стартира подготовката на документ, имащ за цел да осигури интеграцията на политиката по околна среда (ПОС) и политиката по изменение на климата (ПИК) в Споразумението за партньорство и в програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (EСИФ).

Подготовката на документа е в съответствие с чл. 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, който задължава държавите-членки да осигурят спазване на изискванията в областта на ПОС и ПИК, както при подготовката, така и при изпълнението на Споразуменията за партньорство и на програмите. С решение на Министерски съвет през 2013 г. беше одобрена първата фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК, която предостави стратегическа насоченост на управляващите органи на програмите при интегриране на политиките в процеса на програмиране. Документът целеше подобряване на съгласуваността и ефективността на мерките за ПОС и ПИК, както в рамките на Споразумението за партньорство, така и по отделните програми. С оглед продължаване на процеса на интегриране и на етапа на изпълнение на програмите, беше разработен проект на втора фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК.

Втората фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК цели гарантиране изпълнението на задължителните законодателни изисквания в областта на околната среда и насърчаване на избора на проекти, допринасящи във възможно най-голяма степен за опазване на околната среда и постигане на устойчиво развитие. В документа са изведени общи и специфични критерии за оценка на проектни предложения по определен сектор или политика на околната среда. Общите критерии са приложими за всяка програма, съфинансирана от ЕСИФ, специфичните критерии са съобразени със спецификите на всяка отделна програма. Те са разделени на две групи 1) критерии произтичащи от законодателни изисквания, и 2) критерии, които поставят по-високи изисквания.

Втора фаза на насоките за интегриране на ПОС и ПИК ще бъдат одобрени с решение на Министерския съвет.


Дата на откриване: 5.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 19.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари