Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление е изготвен във връзка с § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за закриване на Националната служба по зърното (обн., ДВ, бр. 57 от 2015 г.), в сила от 1 август 2015 г., и има за цел да отрази произтичащите промени във връзка със закриването на службата и преминаването на част от функциите и експертния състав към Министерството на земеделието и храните, Българската агенция по безопасност на храните и областните дирекции „Земеделие“ в съответствие с измененията и допълненията на Закона за Българската агенция по безопасност на храните и Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

   Измененията и допълненията на Устройствения правилник на Българската агенция по безопасност на храните са свързани с възложения контрол за качеството на зърното и включването в нейната структура на Централна лаборатория за окачествяване на зърно и фуражи (ЦЛОЗФ) от закритата Национална служба по зърно.

С проекта се предвижда промяна  в числеността на персонала и на областните дирекции „Земеделие“ във връзка с преминаването на част от експертния състав от закритата служба с цел осигуряване на необходимия административен капацитет за извършването на регистрация и контрол на обектите за съхранение на зърно и събирането на декларации за произведеното и съхранявано  зърно, както и извършване на проверки за достоверност на декларираните обстоятелства.

С направените предложения за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на земеделието и храните се увеличават функциите на дирекция „Анализ и стратегическо планиране“ в подкрепа разширяване на реализацията на българските продукти на световните пазари, чрез регулярно предоставяне на полезна информация и логистична подкрепа при осъществяването на външнотърговски сделки със селскостопански продукти и храни.

Предложената промяна в числеността на персонала на посочените административни структури е за сметка на щатните бройки от закритата Национална служба по зърното и се извършва в рамките на бюджета на Министерството на земеделието и храните.

 


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари