Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения („Училищно мляко“)

Схема „Училищно мляко” има за цел да насърчава консумацията на прясно и кисело мляко и на други млечни продукти, като по този начин допринася за подобряване на хранителните навици на децата и да увеличава възможностите за пазарна реализация на тези продукти. В страната ни схемата се прилага от 2009 г. на базата на Регламент (ЕО) № 657/2008 на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на отпускането на помощ от Общността за доставяне на мляко и някои млечни продукти на учениците в учебните заведения.

Интересът към схемата обаче до момента е слаб, поради ниското ниво на подпомагане от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ). За разлика от схема „Училищен плод”, схема „Училищно мляко" не позволява финансирането на разходите за логистика и на административни разходи. Размера на подпомагането е ограничен от максималното количество млечен еквивалент (0,25 литра), а ставките за този млечен еквивалент са много ниски - по 8-9 стотинки на дете на ден.

Като част от проведената през 2013 г. реформа на общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС беше приет Регламент (ЕС) 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти. Съгласно чл. 26 от този регламент държавите членки, които желаят да участват в схемата за предлагане на мляко в училищата, трябва да изготвят стратегия за нейното прилагане на национално равнище. С Делегиран регламент 1047/2014 на Комисията от 29 юли 2014 г. е определено задължителното съдържание на националните стратегии, а именно списък на млеката и млечните продукти включени в схемата, възрастовата група на децата и честотата на разпределението, предварителната оценка на разходите по схемата, включително информация за това дали ще се извършват национални плащания.

Целевото разходване на националните финансови средства по схема „Училищно мляко“ се характеризира с висока добавена стойност и широкия социален отзвук на мярката, превишава многократно монетарната стойност на финансовото подпомагане. В този аспект схема „Училищно мляко“ може да се яви, като партньор в дългосрочен план на българските производители, спазвайки принципите на ОСП за стратегическо и устойчиво развитие.

Прилагането на схема „Училищно мляко“ ще бъде съфинансирано със средства включени в бюджета на Държавен фонд „Земеделие”.

Изискванията, свързани с прилагането на схема „Училищно мляко“, налагат издаването на наредба, в която да бъдат уредени условията за нейното прилагане. В проекта на наредба са уредени целите и начина на прилагане на схемата, определени са задълженията на участниците в нея. С нея се регламентират условията за прилагане на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения. Детайлно е разписан реда за прилагане на схемата „Училищно мляко” – процедурата за одобряване на заявителите, допустимите разходи по схемата, процедура за разглеждане на заявления за подпомагане и изплащане на финансовата помощ.

Прилагането на схемата за предлагане на плодове в училищата ще увеличи консумацията на мляко и млечни продукти от деца и ще допринесе за формирането на здравословни хранителни навици, ще отговори и на целите на ОСП за подпомагане на доходите на млекопроизводителите, стабилизирането на пазарите и насърчаване на конкурентоспособността на сектор „Мляко”. Налице е изразен интерес от страна на бизнеса и очакваме прилагането на схемата при новите условия, с предоставяне и на национална финансова помощ, да получи широк обществен отзвук.


Дата на откриване: 10.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 23.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари