Обществени консултации

Проект на Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на ДДС и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителствата на Р България и САЩ за икономическа, техническа и съответна др. помощ

Причините, които налагат внасяне на проекта на постановление на Министерския съвет за приемане на Единна процедура, са пряко свързани с поетите ангажименти, произтичащи от чл. 3, б. „а“ и „д“ от Споразумението за изготвяне на процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност (ДДС) и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани от правителството на Съединените американски щати. С тази промяна се цели създаване на  условия за отстраняване на нарушение на правото на Европейския съюз от страна на Република България, констатирано в мотивирано становище на Европейската комисия C (2012) 3917 от 22.06.2012г. по процедура за нарушение 2008/2050. В рамките на това нарушение, Комисията установява неизпълнение от българската страна на задълженията й по член 6, параграф 10 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния (OB L 157 от 21.6.2005г., стр. 203) предвид факта, че не е предприела необходимите мерки за да премахне несъответствията между поетите със Споразумението международни задължения и “acquis”, респективно не се е оттеглила от това споразумение.
 Споразумението съдържа клаузи, с които се предвижда освобождаване от мита и ДДС на внос или покупка на стоки или услуги, финансирани от правителството на Съединените американски щати. Европейската комисия е констатирала, че посочените клаузи нарушават чл. 143 и 151 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, чл. 93 от Директива 2009/132/ЕО на Съвета от 19 октомври 2009г. за определяне приложното поле на чл. 143, букви „б“ и „в“ от Директива 2006/112/ЕО по отношение на освобождаването от данък добавена стойност при окончателен внос на някои стоки и чл. 133 от Регламент (ЕО) № 1186/2009 на Съвета от 16 ноември 2009 за установяване на система на Общността за митнически освобождавания. Европейската комисия приема, че предвиденото в посочените европейски норми освобождаване не се отнася за стоки и услуги, финансирани в рамките на икономическа помощ, предоставена от трета страна. В тази връзка е установено неизпълнение от страна на България на задълженията по чл. 6, § 10 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния (OB L 157от 21.06.2005г., стр. 203), съгласно който „България и Румъния се оттеглят, считано от датата на присъединяването, от всяко споразумение за свободна търговия с трети страни, включително от Централноевропейското споразумение за свободна търговия. В степента, в която споразуменията между България и Румъния или и двете държави от една страна, и една или повече трети страни, от друга, не са съвместими със задълженията, произтичащи от настоящия акт, България и Румъния предприемат всички необходими мерки, за да премахнат установените несъответствия. Ако България или Румъния срещнат затруднения при промяна на споразумение, сключено с една или повече трети страни преди присъединяването, те се оттеглят от споразумението в съответствие с неговите условия.“
 Предвид неизпълнението от страна на България на задължението по горецитираната разпоредба от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, е открита процедура за нарушение 2008/2050 по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като на 20.06.2013г. е взето решение от Колежа на комисарите за сезиране на Съда на ЕС, както и са отправени писмени въпроси от Европейската комисия. На 16.04.2014г. Колежът на Европейската комисия е взела решение да отложи изпълнението на вече приетото решение за сезиране на Съда на Европейския съюз по нарушение 2008/2050.
 При горните обстоятелства, българското правителство е предприело дипломатически усилия съвместно с американската страна за промяна на клаузите на Споразумението и по-конкретно текста на чл. 3 от същото. Действащият към момента текст на чл. 3, буква „д“ от Споразумението предвижда следното: „в случай, че към момента на продажбата или внасянето не съществуват процедури за освобождаване от страна на правителството на Република България от плащане на данъците съгласно чл. 3 правителството на Република България се съгласява да възстановява заплащането на тези данъци по подходяща система за възстановяване. Правителството на Република България се ангажира, че Министерството на финансите ще създаде единни процедури за възстановяване на тези данъци“. След началото на преговорите за промяна на текста на Споразумението са отправени и обсъждани предложения и от двете страни. Последното направено предложение от страна на посолството на САЩ за промяна на текста на чл. 3, буква „а“ и „д“ е както следва:

„3 (а) Всякакви мита, данъци върху вноса, данъци върху износа, данъци върху добавената стойност, данъци върху покупките или разпореждането с имущество или други данъци, или други подобни публични вземания, начислени за всякакви услуги, стоки, доставки и оборудване или друга собственост, използвани във връзка със програмите за помощ, финансирани от правителството на Съединените американски щати ще се плащат от съответните български бенефициенти или от Република България. Никакви мита и данъци няма да бъдат заплащани със средства от помощта, предоставена от Съединените американски щати.“

„3 (д) В случай, че към момента на продажбата или внасянето не съществуват процедури за освобождаване от страна на правителството на Република България от плащане на данъците съгласно чл. 3 „а“, чл. 3 „б“ или чл. 3 „в“, правителството на Република България се съгласява да възстановява заплащането на тези данъци по подходяща система за възстановяване. Правителството на Република България се ангажира, че Министерството на финансите ще създаде единни процедури за възстановяване на тези данъци. Разпоредбата на чл. 3 „а“ и системата за възстановяване, описана в този член имат за цел да гарантират, че никакви мита и данъци няма да се заплащат със средствата  от помощта, предоставена от Съединените американски щати“.
 В изпълнение на поетия ангажимент по чл. 3, буква „д“ от Споразумението, е изготвен проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане Единна процедура за осигуряване на средства за заплащане на данък върху добавената стойност и/или митни сборове на бенефициенти по проекти, финансирани съгласно Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ“.
  Приемането на този проект служи за основа при продължаване на преговори за изменение на клаузите на самото Споразумение, за да бъде премахнато установеното несъответствие със законодателството на ЕС, като по този начин се постигне изпълнение на задълженията, произтичащи от горецитирания член 6, параграф 10 от Акта относно условията за присъединяване на Република България и Румъния, Директива 2006/112/ЕО, Директива 2009/132/ЕО, както и Регламент (ЕО) № 1186/2009, без да се стига до денонсирането на Споразумението.


Дата на откриване: 10.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари