Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) е изготвен във връзка с усъвършенстване на данъчното законодателство и прецизиране на разпоредбите на закона с изискванията на европейските директива и европейската практика в областта на акцизното облагане.
 Едновременно с това със законопроекта се въвеждат мерки за предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение, както и за усъвършенстване на контрола осъществяван от митническите органи за ефективна превенция и борба с нерегламентираните продажби на тютюневи изделия.
 С цел намаляване на административната тежест и разходите за икономическите оператори са предложени множество промени свързани с административни задължения на лицата към Агенция „Митници“.
 Основните промени в законопроекта са:
Предвидено е облекчаване на регулационния режим по отношение на смазочните масла, като за същите е предвидено освобождаване от облагане с акциз за опаковки до 5 литра. Съгласно действащия режим освобождаването от акцизно облагане са прилага за опаковки до 3 литра.
За данъчно задължените лица, които използват в своята дейност денатуриран по специален метод етилов алкохол за производство на стоки, които не са предназначени за човешка употреба, се предвижда директно освобождаване от облагане с акциз, а не освобождаване чрез възстановяване на акциза. Мярката от една страна ще доведе до намаляване на административната тежест и разходите на лицата, а от друга страна до повишаване на конкурентоспособността на българските производители и подобряване на ликвидността на икономическите оператори, каквато е практиката на други държави-членки на ЕС.  
Предложена е промяна в определението за „независима малка пивоварна“, като промяната е съобразена с установените практики в други държави-членки на ЕС, за независима малка пивоварна да се счита пивоварна с годишно производство до 50 000 хектолитра бира годишно. 
Предвидено е  движението от един данъчен склад до друг данъчен склад на един и същ лицензиран складодържател на територията на страната на акцизни стоки, облепени с бандерол да не се счита за освобождаване за потребление, а същите да са под режим отложено плащане на акциз, след получено разрешение от директора на Агенция „Митници“. Съгласно действащия режим възможност за движение на акцизните стоки, облепени с бандерол от един данъчен склад до друг данъчен склад на същия лицензиран складодържател е уредено единствено, в случаите когато предстои прекратяване на действието на лиценза за управление на данъчния склад. С предложението се изравнява режима за движение на акцизни стоки облепени с акцизен бандерол за всички лицензирани складодържатели.
С цел предотвратяване на възможностите за злоупотреби и отклонение от акцизно облагане чрез неправомерно използване на тежки и маркирани горива не по предназначение като гориво за отопление, а като моторно гориво, е предложено увеличаване на акцизните ставки за енергийните продукти, използвани като гориво за отопление, каквато е практиката на значителна част от държавите-членки на ЕС.
Предлага се да бъде прекратена практиката от недобросъвестни лица,  имащи задължения към Агенция „Митници“ да заобикалят заплащането на дължимите публични вземания, чрез прехвърляне на дружеството-длъжник на безимотни лица и създаване на нови дружества, които да осъществяват дейност по закона. Въвежда се изискване да не се издават лицензи и удостоверения на лице, чиито собственици, управители, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери са или са били към момента на възникване на задълженията собственици, прокуристи, мажоритарни съдружници или акционери, членове на органи за управление или контрол на лица с публични задължения, събирани от митническите органи, освен когато е предоставено обезпечение.
С цел намаляване на административната тежест е предложено намаляване на сроковете за възстановяване на платения акциз за електрическата енергия от 3 месеца на 2 месеца, както и отпадане на изискването отчетът за бандеролите да се подава от лицензираните складодържатели. 
За хармонизиране на закона с действащото законодателство в областта на производството на енергия от възобновяеми източници се предлага в обхвата на закона да бъдат включени етери, произведени от биоетанол и втечнен биогаз.
Предлага се прецизиране на разпоредбите свързани с комбинираното производство на топлинна и електрическа енергия съобразно съществуващата практика на Съда на ЕС и на разпоредбите свързани с регистрацията на лицата, които са производители на електрическа енергия. 
Предлага се въвеждане на нова хипотеза за отнемане на разрешения, удостоверения и лицензи, в случаите когато лицето е представило неверни данни и същите са послужили за издаването на съответния документ.
С цел намаляване на възможностите за нерегламентирана продажба на тютюневи изделия е предложено разрешенията за търговия с тютюневи изделия да бъдат издавани и за съхранението на тези стоки. Също така се забранява държането, пренасянето и превозването на ръчно свити цигари или цигари, изработени от заготовки с филтър, в количество над 40 къса.
С проекта на закон се урежда да не се налага административнонаказателна санкция за лицата, в случаите когато митническите органи констатират, че средството за измерване и контрол не е пломбирано, липсват знаци или пломбите или знаците за удостоверяване на резултатите от метрологичен контрол върху средството за измерване и контрол са с нарушена цялост и/или с изтекъл срок на валидност, но лицето предварително е подало уведомление за това.
Предложените промени в закона няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
С проекта не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.

 


Дата на откриване: 18.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари