Обществени консултации

Проект на Наредба за отмяна на Наредба № Н-19 от 2006 г.

Наредба № Н-19 от 2006 г. за определяне обхвата на информацията, която всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, както и за реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й, чиято отмяна се предлага с проекта на наредба, е издадена от министъра на финансите на основание на чл. 55, ал. 7 (предишна ал. 2) от Закона за общинския дълг.  С  направените промени в закона (обнародвани в „Държавен вестник”, бр.61 от 2015 г.) e отпаднала законовата делегация за издаване на наредба от министъра на финансите. В съответствие със закона, с проекта на наредба се предвижда изричната отмяна на посочения нормативен административен акт.
Съгласно новата редакция на ал. 7 на чл. 55 от Закона за общинския дълг  министърът на финансите може да дава указания относно обема, формата и съдържанието на информацията за поетия от общините дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор „Местно управление”, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор, която кметовете на общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите (изискванията се отнасят и за останалите лица от подсектор „Местно управление”, които не се контролират от отделна община). Възприетото законодателно решение е съгласувано със Закона за публичните финанси, който предвижда  министърът на финансите да дава указания към общините относно информацията, която те са длъжни да водят и предоставят в Министерството на финансите за поетия дълг и дълга в обхвата на подсектор „Местно управление“, в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.
С проекта на акт не се въвеждат норми на европейското право, поради което не е необходимо да бъде изготвен анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на акт не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет и върху бюджетите на общините и не са необходими финансови средства за неговото прилагане.
 


Дата на откриване: 26.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 9.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари