Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Икономическия университет - Варна

Откриването на Научноизследователски институт в структурата на Икономическия университет – Варна е по предложение на ръководството на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет.

Институтът е изследователско звено, което ще обединява по-малки научни звена: Център за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии, Център за социални изследвания, Изследователски център по глобализация и преки чуждестранни инвестиции, Център за иновации и развитие и Център за финансови изследвания и развитие.

Като стратегически цели на института се определят насочването на научните изследвания към значими икономически и социални проблеми, укрепване на връзката университет – бизнес, активизиране участието на академичния състав на висшето училище в национални и международни научни програми и изследвания.

Чрез създаването на института в структурата на Икономическия университет – Варна, ще се организира по нов начин научноизследователската дейност, за да се отговори на изискванията на динамично развиващите се социално-икономически отношения и на ключови документи като Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020. 


Дата на откриване: 1.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари