Обществени консултации

Проект на ПМС за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по приоритетна Ос 1 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020"

 

ПМС се предлага да се приеме на основание чл. 65, § 1 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на  Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

С въвеждането в края на 2009 г. на нов механизъм за финансиране на обучението на заети и безработни лица по схеми за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по ОП РЧР чрез ваучери, се създадоха предпоставки за включване на голям брой лица в обучение на придобиване на квалификация и ключови компетентности, за по-голяма гъвкавост при отчитане на потребностите на пазара на труда от нови учения и за по-бърза интеграция на лицата в нови сфери на икономическия живот. Механизмът е отчетен като един от най-успешните по стартиралите схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.”.

За периода 2014 - 2020 се доразвива вече натрупания опит, като предлаганите текстове имат за цел да повишат ефективността при прилагане на ваучерния механизъм чрез облекчаване на прилаганата процедура, оптимизиране на реда на издаване и изплащане на ваучерите и на осъществявания контрол.

Право да издава ваучери по реда на Постановлението има Агенцията по заетостта при условията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол на ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г., като ще се поддържа публичен регистър.

Ваучерите за обучение ще се предоставят от Агенция по заетостта на заети и безработни лица – представители на целевите групи по съответните проекти по ОП РЧР. Едно и също лице ще има право да получи в съответствие с критериите за допустимост на целевата група за съответния проект само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като заето лице, и само един ваучер за обучение за придобиване на професионална квалификация и само един ваучер за обучение за придобиване на ключова компетентност като безработно лице.

Доставчиците на обучение, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с Агенцията по заетостта по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика или упълномощено от него длъжностно лице.

В Споразумението ще бъдат уредени подробно правата и задълженията на страните по него, в това число и отговорностите при неизпълнение. В него ще бъдат разписани подробно ангажиментите за вида на учебници и учебни помагала, вида на учебни кабинети и бази за практика. Също така ще има уредба и на ангажиментите за  провеждане на обучение по ключови компетентности в съответствие с програмата за обучение, в подходящи учебни бази и с учебници и учебни помагала, даващи възможност на обучаваните лица да получат качествено обучение.

Доставчиците на обучение се включват в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта. Списъкът ще се публикува на сайта на Агенцията по заетостта и ще бъде достъпен до всички заинтересовани лица.

При организиране на обучението водещ принцип е предоставяне на правото на свободен избор на конкретното лице. Лицата, получили ваучери за обучение, ще имат право самостоятелно да избират вида на обучението, неговата продължителност и обучаващата институция сред включените в списъка.

Проектът предвижда предоставяне на ваучери за включване в обучение за първа, втора и трета квалификационна степен на професионална квалификация или за квалификация за част от професия, както и за обучение за придобиване на ключови компетентности. Обученията за ключови компетентности са определени съгласно Европейската референтна рамка на ключовите компетентности и са посочени в приложение към постановлението.

Агенцията по заетостта ще изплаща на съответния доставчик на обучение за извършеното конкретно обучение средства, равни на номиналната стойност на представените ваучери на лицата за съответния курс. Заплащането ще се извършва в срок до 30 дни.

Текстовете са обсъдени и на заседание на Националния съвет за насърчаване на заетостта и са приети от членовете без възражения.

Финансиране на дейностите по Постановлението ще се осигури в рамките на изпълнение на проекти по процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Гергана Върбанова, gvarbanova@mlsp.government.bg, 02/9329552

Снежана Александрова, alexandrova@mlsp.government.bg, 02/9329551

 

 

               

 


Дата на откриване: 11.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 25.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари