Обществени консултации

Многостранно споразумение AND/M 014 съгласно правило 1.5.1, Глава 1.5 от правилата, приложени към Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN) за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба

В чл. 7 от ADN е регламентирана възможност за държавите, страни по ADN, да се договарят с двустранни или многостранни споразумения, с които могат да дерогират част или изцяло приложените към ADN правила. Съгласно цитираната норма за определен в приложените правила срок и ако не се засяга безопасността на превозите, договарящите страни могат да договарят с двустранни или многостранни споразумения:

а) че опасните товари, забранени за международен превоз от това споразумение, при определени условия могат да бъдат предмет на международни превози по техните вътрешни водни пътища, или

б) че опасните товари, разрешени само при определени условия за международен превоз от това споразумение, могат да бъдат предмет на международни превози по техните вътрешни водни пътища, при различни условия от тези, определени в приложените правила.

За сключването на споразуменията се уведомява изпълнителния секретар на Икономическата комисия за Европа, която от своя страна уведомява за тях договарящите страни, които не са страна по тези споразумения.

Договарящите страни имат право да издават специални разрешения за международния превоз на товари в танкери, чийто превоз в танкери не е разрешен съгласно предписанията на приложените към ADN правила, при спазване на процедурата за издаване на специални разрешения.

През м. юни в гр. Бон, Германия, се проведе среща на Комитета за безопасност, създаден по силата на чл. 18 от ADN. Повечето от договарящите страни по ADN са изразили желание за подписване на многостранно споразумение, с цел осигуряването на навременно и правилно прилагане на новите изисквания за устойчивост по отношение на танкери тип С. Вследствие на това е изготвен проектът на Многостранното споразумение ADN/M 014 съгласно правило 1.5.1., Глава 1.5 от правилата, приложени към ADN за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN. Към настоящия момент  многостранното споразумение са подписали Германия, Холандия, Швейцария и Люксембург.

Посредством Многостранното споразумение ще бъде отложено изискването на правило 9.3.2.13.3 от ADN-2015г., с което, считано от 01.01.2015г., се въвежда задължението за доказване на достатъчната устойчивостта на неповреден кораб и на аварийната устойчивост при нови прецизирани условия за танкери тип С. Влизането в сила на това правило налага около 750 кораба, извършващи превози на опасни товари по вътрешните водни пътища, да бъдат оборудвани със „StabilitySoftwareProgram”. Това би отнело приблизително 5 години и затова задължението по правило 9.3.2.13.3 е неизпълнимо към настоящия момент.

В правилата към ADN-2013г. е предвидено същото задължение за доказване на достатъчната устойчивост, но чрез преходната разпоредба на правило 1.6.7.2.2.4 изпълнението му е отложено до 31.12.2014г. С подписването на предложеното Многостранно споразумение временно ще бъде дерогирано изискването на правило 9.3.2.13.3 за танкери тип С, което ще спомогне за разрешаването на реален проблем за корабособствениците, класификационните организации, както и за компетентните контролни органи.

В Многостранното споразумение се предлага освен това, при изпълнение на процедурата по подновяване на свидетелствата за допуск на кораби, „Временни свидетелства за допуск” по 1.16.1.3 от Правилата към ADN да бъдат издавани със следните срокове на валидност:

  • през 2015г. – валидност 6 (шест) месеца;
  • през периода 2016-2019г. – валидност 4 (четири) месеца.

Предвижда се Многостранното споразумение да бъде в сила на териториите на договарящите страни по ADN, които са го подписали, до 31.12.2019г. В случай, че преди тази дата някоя от подписалите се страни оттегли изцяло или частично съгласието си, споразумението остава в сила до горепосочената дата само на териториите на тези от подписалите се страни, които не са оттеглили съгласието си.

Приемането на Решение на Министерския съвет за одобряване на Многостранно споразумение ADN/M 014 съгласно правило 1.5.1, Глава 1.5 от правилата, приложени към ADN за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

Многостранното споразумение не съдържа разпоредби, въвеждащи актове на Европейския съюз, поради което не е приложена справка за съответствие с европейското право.

Многостранното споразумение е публикувано на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.

Проектът на доклад, проектът на Решение и Многостранното споразумение ADN/M 014 съгласно 1.5.1 от правилата, приложени към ADN за потвърждаване достатъчната устойчивост на кораба в съответствие с правило 9.3.2.13.3 от ADN, са съгласувани в съответствие с чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
 

Лице за контакт:
Стела Атанасова
Старши експерт
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 09 50
E-mail: stela.atanasova@marad.bg

 


Дата на откриване: 12.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 26.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари