Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Предложените изменения и допълнения в ЗКПО включват промени, свързани с хармонизиране и привеждане в съответствие на националното данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви в областта на прякото облагане, както и привеждане в съответствие на текстовете на закона, наложени в процеса на нотификация на данъчната мярка, представляваща държавна помощ за регионално развитие. В преходните и заключителните разпоредби на проектозакона са предложени промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък върху добавената стойност, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и в Закона за ограничаване на плащанията в борй.


Дата на откриване: 12.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.9.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 септември 2015 г. 19:21:36 ч.
Йоан Каратерзиян

Няма достатъчно информация!

Липсват мотиви! Моля, добавете мотивите и удължете срока!

16 септември 2015 г. 16:39:25 ч.
Proteus

Ползване на тоалетна за лични и служебни нужди

Ако се направи ремонт на тоалетната в офиса на фирмата трудно ще се създаде методика съгласно новия чл. 120а от ЗДДС за определяне кога тоалетната се ползва за лични и кога за служебни нужди.
Давам този пример (а могат да се дадат и много други подобни примери) с надеждата, че някой ще схване колко безумно е предложението.