Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане Наредба за държ. изисквания за придобиване на ВО на ОКС „магистър” по специалности от регулираната професия „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра” в професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Приемането на Постановление произтича от разпоредбата на чл. 9, ал. 3, т. 5 от Закона за висшето образование, съгласно която Министерският съвет утвърждава държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от регулираните професии. В Сектор XIV „Професии в областта на архи­тектурата и строителството” на Решение № 273 от 6 април 2012 г. за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България е професията „Инженер в геодезията, картографията и кадастъра”.

Проектът на наредба за придобиване на висше образование в областта на геодезията, картографията и кадастъра е разработен на базата на световните тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на Закона за геодезията и картографията и Закона за кадастъра и имотния регистър. Стандартите в образованието по геодезия, картография и кадастър се задават от няколко международни организации, чиито аспекти и тенденции са включени в настоящата наредба. Това са: Международната федерация на геодезистите (International Federation of Surveyors – FIG), Международната картографска асоциация (International Cartographic Association – ICA), Международната асоциация по висша геодезия (International Association of Geodesy – IAG) и Съветът на европейските геодезисти (Council of European Geodetic Surveyors – CLGE).

Разпределението на съдържанието на обучението произтича от следните предпоставки:

1. В рамките на обучение за придобиване на ОКС „магистър” се усвояват знанията, необходими по българското законодателство за заемане на длъжности, свързани с геодезията, картографията и кадастъра в държавната администрация и съответните служби, изискващи висше образование по тези направления.

2. Моделът за 5-годишно обучение за придобиване на съответно ОКС „магистър” се аргументира от факта, че са необходими знания и умения, изискващи се по българските закони и международните стандарти, както и достатъчно на брой дълготрайни практики към основните дисциплини, изучаващи се в различните специалности.

3. Европейските директиви за стандарти при обмен на пространствена информация, като Inspire изискват обучение за придобиване на ОКС „магистър”, като специалностите по геодезията, картографията и кадастър покриват над 80% от знанията и уменията, изискващи се за работа по тези стандарти.

4. Прилагането на Новата Българска геодезическа система 2005, обновяването на топографските карти, създаването на кадастрална карта, както и точното картографиране на българските държавни и други граници изискват знания, умения и компетенции, заложени в Наредбата.

Посочените по-горе аргументи за регламентиране на изискванията към съдържанието на обучението водят до адекватни и унифицирани промени в геодезическото и картографско образование по цял свят.


Дата на откриване: 16.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари