Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на проект за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Предлаганите изменения  се налагат предвид настъпили промени в съответната законова уредба и отпадането на правните основания за събиране на част от таксите, като напр. отмяната на чл. 53 от Закона за общинския дълг, което от своя страна налага отмяната на чл. 39 от Тарифа № 12. Предвиждат се и изменения на чл. 11, чл. 11а и чл. 13 от тарифата съответно с оглед на необходимостта от синхронизиране на текстовете в терминологично отношение с Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия, отмяната на Закона за акцизите (отм., ДВ, бр. 91 от 2005 г.) и промени в Закона за тютюна и тютюневите изделия.
В изпълнение на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на акт е публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите.
Проектът на акт е съгласуван по реда на чл. 32 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. Към проекта на акт е приложена необходимата финансова обосновка за актове, които не оказват пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет съгласно чл. 35, ал. 1 т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
С предложения акт на Министерския съвет не се въвежда европейско законодателство, поради което не се прилага справка за съответствие с европейското право.
 


Дата на откриване: 17.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 30.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари