Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства  (Наредба № Н-18) се предвиждат разпоредби, регламентиращи реда и начина на осъществяване на дистанционна връзка чрез преносната мрежа на мобилен оператор между фискалните устройства на задължените лица и Националната агенция за приходите чрез GPRS технология, с които се гарантира по всяко време двупосочна комуникация между устройствата и сървъра на приходната администрация, защита на данните на лицата, които се предават по този начин на комуникация, и възможност във всеки момент за физическа локализация на фискалното устройство.
Предлаганите промени са свързани с Решение №6046 от 26 май 2015 г. на Върховния административен съд - Четвърто отделение, с което се  отменят чл. 39, ал. 3; § 59, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби; т. 1, б. а), б. б), б. в), б. г), б. д), б. и), т. 2, б. б), б. в), б. г) от раздел ІІІб от Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 1; раздел І, таблици № 3, № 4, № 5, № 6, № 8, № 10 и № 11 и раздел ІІ от Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1, 2 и 3 и чл. 22, ал. 1 от Наредба № Н -18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г., доп., бр. 7 от 2007 г., изм., бр. 79 от 2007 г., изм. и доп., бр. 77 от 2009 г., бр. 49 от 2010 г., бр. 48 и 64 от 2011 г., бр. 7, 27 и 54 от 2012 г., доп., бр. 78 от 2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 2012 г., бр. 40 от 2013 г., изм., бр. 93 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2013 г., доп., бр. 14 от 2015 г.).
Основната цел на проекта е, при спазване на процесуалните правила за обществена консултация на проекта, да се запази нормативната база, осигуряваща осъществяване на дистанционна връзка чрез преносната мрежа на мобилен оператор между фискалните устройства на задължените лица и Националната агенция за приходите чрез GPRS технология. Запазването на правната регламентация, свързана с дистанционната връзка, ще гарантира без прекъсване двупосочна комуникация между устройствата и сървъра на приходната агенция, защита на данните на лицата, които се предават по този начин на комуникация, и възможност във всеки момент за физическа локализация на фискалното устройство.
Предложените промени в наредбата няма да доведат до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета и за задължените лица, нито до необходимост от технически и други средства за реализирането на промените, тъй като техническата им реализация, организационна и кадрова обезпеченост са осъществени както от страна на задължените лица, така и от страна на Националната агенция за приходите. Дистанционната връзка на фискалните устройства в търговските обекти със сървърите на Националната агенция за приходите е изградена и действа без прекъсване от влизането ѝ в сила през 2010 година.
Нормативното обезпечаване на дистанционната връзка е от особена важност за контролната дейност на органите по приходите, тъй като нейната непрекъсната осигуреност има за резултат дистанционно предаване на финансови данни от продажбите в търговските обекти към НАП. В резултат на дистанционната връзка като превантивна мярка срещу укриването на обороти от търговските обекти, респ. укриването на данъци, се осигурява повишена финансова дисциплина на задължените лица, свързана с текущо регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти в страна. Същевременно, получените чрез дистанционната връзка данни в Националната агенция за приходите служат за анализ на риска при регистриране и отчитане на оборотите от продажби на стоки и услуги в търговските обекти с цел повишаване на ефективността от контролната дейност на органите по приходите в различните сектори от националната икономика и предотвратяване на възможността за укриване и невнасяне на данъци.   
С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право.
 


Дата на откриване: 17.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари