Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

С проекта на ПМС в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (Наредбата) се създава нов чл. 19а, който предвижда по-облекчена процедура за даване на решение за издаване на „Синя карта на ЕС“ за упражняване на висококвалифицирана заетост от чужденец на длъжност от единична група професии от Националната класификация на професиите и длъжностите. Тази разпоредба предвижда да не се изисква провеждане от работодателя на предварително проучване на работната сила, което по сега действащия режим предхожда административната процедура по даване на решение на АЗ за достъп до пазара на труда и последващо издаване от МВР на разрешение тип „Синя карта на ЕС” на чужденеца.

Промените в Наредбата се правят с цел справяне с недостига на висококвалифицирани специалисти на българския пазар на труда – основно в IT-сектора, но и в други силно засегнати сектори. С цел облекчаване на наемането на специалисти по професии, за които е налице значително несъответствие между търсенето и предлагането на работна сила и за недопускане на безконтролно наемане на граждани на трети държави в проекта на ПМС е предвидено наемането да е само по професии, определени в Списък на професиите, за които има недостиг на висококвалифицирани специалисти (Списъка). След мотивирано предложение на национално представителните организации на работодателите и след обсъждане в Националния съвет по трудова миграция и Националния съвет за насърчаване на заетостта, министърът на труда и социалната политика ще утвърждава този Списък, който ще може да се актуализира ежегодно до 31 януари. По този начин процедурата ще бъде облекчена, сроковете за даване на решение по-кратки и се създава възможност за по-бързо преодоляване на недостига на кадри по определени единични групи професии. Останалите условия за даване на решения за упражняване на висококвалифицирана заетост не се променят.


Дата на откриване: 18.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 1.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари