Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 05 април 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България

С наредбата в българското законодателство се въвеждат изискванията на Международната конвенция за вахтената служба, нормите за подготовка и освидетелстване на моряците от 1978 г. (STCW), както и на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица. През 2012 г. е приета Директива 2012/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО, посредством която законодателството на Европейския съюз е приведено в съответствие с последните изменения на Кодекса към STCW от 2010 г., влизащи в сила от 01.01.2012 г.

През месец юни 2015 г. в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е получено запитване по информационна фаза EU Pilot: 7729/15/MOVE с искане за информация от Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ (ГДМТ) на Европейската комисия (ЕК), относно неправилно въвеждане на Директива 2008/106/ЕС, както е изменена в националното законодателство. Стриктното изпълнение на поетите ангажименти за постигане на хармонизация на националното законодателство с действащите в рамките на Европейския съюз правила е от ключово значение за предотвратяване стартирането на процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В писмото на ГДМТ се съдържат шест констатации за непълно съответствие на приложимото българско законодателство относно обучението и освидетелстването на морските лица с изискванията на Директива 2012/35/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО и се отправят препоръки за отстраняване на несъответствията. Четири от несъответствията засягат Професионална гимназия за морско корабоплаване и риболов „Свети Никола“ – Бургас, респективно Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ - Варна, една забележка по отношение на Висшето военно-морско училище (която е отстранена преди информационната фаза) и една по отношение на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИА „Морска администрация“), която също е коригирана частично преди информационната фаза.   

Основната част от разпоредбите на предлагания проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6, имат за цел да бъдат отстранени несъответствията, упоменати в писмото на ГДМТ, с оглед постигане на пълна синхронизация между българското и европейското законодателство в областта на обучението на морските лица. Промените по отношение забележката за професионалните гимназии включват въвеждане на задължителен курс за учениците завършили тези гимназии, когато кандидатстват за придобиване на правоспособност „вахтен помощник-капитан“ или „вахтен механик“. Курсът ще съдържа теоретична и практическа подготовка, която не е включена в учебната програма на гимназията, а се изисква от Конвенция STCW и от Директива 2012/35/ЕО. Измененията и допълненията на чл. 36 и чл. 37 преследват именно тази цел.

Промени в Наредба № 6 се налагат и в разпоредбите, касаещи необходимия плавателен стаж за придобиване на правоспособност за длъжност „главен механик“. Понастоящем Наредба № 6 поставя по-завишени изисквания от тези, посочени в директивата, което е в ущърб на българските моряци и следва да се коригира посредством изменението на чл. 37, т. 1.

Другите изменения, предвидени в чл. 9, чл. 80, чл. 84 от проекта на Наредба № 6 произлизат от влизането в сила на новия Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, приет с Постановление № 106 на Министерския съвет от 29.04.2015 г. (обн., ДВ. бр. 33 от 2015 г.) и са свързани с реорганизацията на дирекциите от специализираната администрация в съответствие с идентифицираните основни функционални направления. С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 ще бъдат актуализирани наименованията на съответните дирекции в ИА „Морска администрация“.

Предвиденото допълнение на чл. 9, чрез създаване на нова ал. 4, цели също така да прецизира разпоредбата по отношение на изискването, на кои лица следва да се издават моряшки и служебни книжки. Допълненията в чл. 33 и чл. 39 ще допринесат за създаване на ясни условия, приложими за освидетелстването на лицата, които искат да заемат длъжност „корабен готвач“.  Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 ще прецизира също така някои от приложенията на нормативния акт. Измененията и допълненията на Приложение № 1 засягат корекции, свързани със задължението определени лица да преминат конкретни специални и допълнителни курсове, както и с въвеждане на нов курс по отношение на лицата от професионалните гимназии за отстраняване на посоченото от ГДМТ в тази връзка несъответствие. Изменението в Приложение № 2, въвеждащо изискването за преминаване на два нови курса от водачите на кораби по вътрешните водни пътища, е свързано с новоизградената българската система за речни информационни услуги БУЛРИС и задължителното й ползване по отношение на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България и посещаващи речните пристанища.

В съответствие с чл. 3, ал. 4, т. 1 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г., изм., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г., попр., бр. 66 от 2010 г., изм., бр. 2 и 105 от 2011 г., доп., бр. 68 от 2012 г., изм. бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., изм. и доп., бр. 53, бр. 76, бр. 94 и бр. 101 от 2014 г., изм. и доп., бр.6 от 2015г.) Работна група 9 „Транспортна политика” към Съвета по европейските въпроси разгледа и изрази положително становище по проекта на наредба. Към този доклад е приложена изготвената таблица за съответствие с нормите на Европейското право.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

В изпълнение на изискването на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. Постъпилите в хода на общественото обсъждане становища и предложения са отразени в приложената към този доклад справка.
 

Лице за контакт:
Стела Атанасова
Старши експерт
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 09 50
E-mail: stela.atanasova@marad.bg
 


Дата на откриване: 18.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 2.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари