Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати

Правилникът за устройството и дейността на възпитателните училища-интернати и социално-педагогическите интернати урежда устройството и организацията на дейността на тези училища, както и редът и условията за настаняване, преместване и прекратяване на настаняването на малолетни и непълнолетни лица в тях. Той е създаден в рамките на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните от 1958 г. По тази причина правилникът не може да бъде променен основно, но междуведомствената работна група се опита да промени и допълни някои мерки, които касаят координацията и организацията на работа. Предвижда се чрез промените да се подобри взаимодействието на училищния екип и отделите „Закрила на детето“, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, родителите и самите деца. Регламентира се запознаването с правата на децата още при постъпването им в училище, както и усъвършенстването на корекционно-възпитателната работа.


Дата на откриване: 1.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари