Обществени консултации

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

Законопроектът предвижда преструктуриране на действащия Център за оценка на риска, създаден със Закона за Българската агенция по безопасност на храните през 2011 г. в Център за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ) към министъра на земеделието и храните.

Необходимостта от ЦОРХВ се обуславя, поради следните причини:

Съгласно чл. 22 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 година за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните (ЕFSA) и за определяне на процедури относно безопасността на храните, EFSA предоставя научни становища във всички сфери, които пряко или косвено засягат безопасността на храните и фуражите. Това е направено, за да се разграничат ясно научната оценка, основаваща се на съвременните научни данни, от управлението и контрола. Следвайки този модел на Европейската комисия, в много държави е създаден орган за оценка на риска, който дава безпристрастно научно становище, което е основа за взимане на управленски мерки от компетентните органи по отношение на безопасността на хранителната верига на национално ниво.

В България през 2011 г. със Закона за Българската агенция по безопасност на храните е създаден Център за оценка на риска, като самостоятелно юридическо лице в структурата на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Съгласно действащото законодателство директорът на Центъра за оценка на риска е на пряко подчинение на изпълнителния директор на БАБХ.

Сега съществуващият Център за оценка на риска, обаче, от една страна,  извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ. Съществуват аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства – Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, Регионалните инспекции по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, както и към Министерството на земеделието и храните - Изпълнителна агенция по лозата и виното, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, които не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска.

Съгласно Регламент (ЕО) № 178/2002 „за да се гарантира безопасността на храните, е необходимо всички аспекти на хранителната верига да се разглеждат като един непрекъснат процес, започващ от и включващ първичното производство и производството на фуражи до продажбата или доставката на храни до потребителите, тъй като всеки елемент може да има потенциално въздействие върху безопасността на храните“. По тази причина е необходимо да се вземат под внимание производството, приготвянето, транспортирането и разпространението на фуражи, използвани за храна на животни, които се отглеждат за производство на храни, включително отглеждането на животни, които могат да се използват за храна в рибните стопанства, тъй като непреднамереното или преднамерено замърсяване на храните за животни, както и подправянето или практиките на измами, или други недобросъвестни действия във връзка с тези дейности могат да породят пряко или косвено въздействие върху безопасността на храните. Необходимо е също така да се вземат под внимание други практики и селскостопански производствени фактори на равнището на първично производство и тяхното потенциално въздействие върху цялостната безопасност на хранителната верига.

Предвид това, Центърът за оценка на риска следва да бъде преструктуриран в Център за оценка на риска по цялата хранителна верига, който да извършва научния анализ и да предоставя научна оценка на риска във всички аспекти на хранителната верига.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига няма да има контролни функции върху бизнес операторите по хранителната верига, няма да взима управленски решения и няма да провежда законодателната политика, а ще предоставя по обективен и безпристрастен начин научно обоснован анализ, който да е основата на осъществяването на посочените процеси от компетентните органи, на национално ниво.

Ситуирането на Център за оценка на риска само в структурата на една от агенциите, обхващаща част от контрола по хранителната верига, не дава възможност да се обхване научното проучване и анализ на всички аспекти от хранителната верига в тяхната цялост.

От друга страна, съгласно посочения регламент, „За да съществува доверие в научната основа на законодателството в областта на храните, оценките на риска следва да се извършват по независим, обективен и прозрачен начин въз основа на наличната научна информация и данни.“ Мерките за управление в областта на хранителната верига следва да се основават на анализ на риска. Научната основа относно безопасността на хранителната верига следва да допринася за постигането на висока степен на опазване на здравето на хора, животни и растения. Предвид това, органите за управление и контрол по хранителната верига следва да имат достъп до висококачествена, независима и ефективна научна оценка.

Ситуирането в състава на една агенция на такъв център за научна оценка на риска по хранителната верига, както и научното обслужване само на контролираните от нея аспекти на хранителната верига, не може да гарантира безопасността на храните в цялостния процес, както и не може да гарантира независимостта, обективността и прозрачността на научните анализи, които следва да бъдат основа при вземането на управленски решения от компетентните органи. Подчинението и финансовата зависимост на ЦОР от изпълнителния директор на БАБХ, който е контролен орган, не може да гарантира безпристрастност и създава зависимости и конфликт на интереси.

Предвид гореизложеното, с цел да се обхване хранителната верига в нейната цялост, както и да се гарантира безпристрастността, обективността и прозрачността на научната оценка по безопасността на хранителната верига, Центърът за оценка на риска към БАБХ следва да бъде преструктуриран в Център за оценка на риска по хранителната верига, който да е на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните и да е независим от органите, осъществяващи официалния контрол върху отделните аспекти на хранителната верига.

Ситуирането на Център за оценка на риска по хранителната верига, на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните е насочено към постигане на следните цели:

  • Разширяване на научния анализ и оценка върху цялата хранителна верига, които са основа при взимането на управленски решения от органите, осъществяващи държавната политика в областта на хранителната верига  и органите, осъществяващи официалния контрол.
  • Гарантиране на безпристрастност, обективност и прозрачност при извършването на научните анализи и предоставяне на научни оценки по безопасността на хранителната верига.

С прилагането на закона се очаква да бъдат постигнати следните резултати:

1. Всеобхватна оценка на риска в цялостния процес и във всички аспекти на хранителната верига.

2. Безпристрастност, обективност и прозрачност при изготвяне на конкретните научни оценки в отделните аспекти на хранителната верига.

3. Предоставяне на научни становища, които служат за основа на компетентните органи и институции за вземане на решения за управление на рисковете по хранителната верига.


Дата на откриване: 6.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Качество и безопасност на храните
Дата на приключване: 19.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари