Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г.

С изменението на митническото законодателство на Европейския съюз, отнасящо се до изискванията за сигурност и безопасност (Регламент (ЕС) № 648/2005 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1875/2006 на Комисията за изменение на Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията), приложимо от 1 януари 2011 г., се създаде еквивалентно ниво на защита при митническия контрол за стоките, които се внасят в или се изнасят от митническата територия на ЕС. Този контрол се основава на общо договорени стандарти и рискови критерии за подбор на стоки и икономически оператори, за да се намалят рисковете за ЕС и неговите граждани, и за неговите търговски партньори, поради което държавите членки и Комисията въведоха рамка за управление на риска.

За извършването на подходящ контрол на база анализ на риска, се установи изискването за подаване на предварителна информация преди пристигането или заминаването за всички стоки, които се внасят в или се изнасят от митническата територия на ЕС, освен за стоките, които преминават по въздух или по море без спиране вътре в територията. Тази информация трябва да е налична преди стоките да се въведат в или да се изведат от митническата територия на ЕС. Определени са различни срокове и правила според вида транспорт (поне един час преди пристигане/заминаване на превозното средство на територията на ЕС при автомобилен транспорт, два часа при превози с железопътен транспорт).

Във връзка с изискването за задължителното предварително подаване по електронен път на данните за сигурност и безопасност за обобщената декларация за въвеждане, обобщена декларация за напускане, както и за транзитната декларация, съдържаща данните за сигурност и безопасност за извършване на анализа на риска, в определените в митническото законодателство срокове преди пристигането на стоките, съответно тяхното напускане от митническата територия на ЕС в съответното транспортно средство, отпада необходимостта от извършване на дейност като митнически представители и спедиторска дейност в зоните на ГКПП.

С проектът се предвижда в зоните на ГКПП дейностите, съпътстващи граничния контрол да са само банкова дейност, застрахователна дейност и възстановяване на ДДС.


Дата на откриване: 8.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 22.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари