Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2008/122/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 януари 2009 година относно защитата на потребителите по отношение на някои аспекти на договорите за разпределено във времето ползване на собственост, дългосрочни ваканционни продукти, препродажба и замяна и за отмяна на Директива 94/47/ЕО на Съвета (OВ L 133 от 03. 02. 2009 г.).

Предмет на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите са  четири вида договори, а именно:

- договори за разпределено във времето право на ползване на собственост;
- договори за дългосрочни ваканционни продукти;
- договори за препродажба на разпределено във времето право на ползване на собственост и за дългосрочни ваканционни продукти;
- договори за  замяна на разпределено във времето право на ползване на собственост и за дългосрочни ваканционни продукти.

Предлагат се изменения по отношение на разпоредбите на сега действащия Закон за защита на потребителите, уреждащи продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции, както и уреждането на рекламации на потребителите. Предлаганите промени имат за цел постигане на по-голям синхрон в разпоредбите на раздел Втори и Трети на глава Пета на Закона за защита на потребителите.

В законопроекта са предвидени изменения и допълнения, касаещи сдруженията на потребителите. Подобрява се законовата уредба относно изискванията, на които трябва да отговарят представителните сдружения на потребителите. Предвидена е процедура за признаване на сдруженията на потребителите за представителни на национално равнище. Предвидени са ясни и подробни текстове относно процедурата за кандидатстване, необходимите документи и сроковете за придобиване качеството на представително сдружение на потребителите, както и случаите, когато това качество се отнема.


Дата на откриване: 6.8.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 27.8.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари