Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България

С предлаганите промени се цели неговите разпоредби да бъдат съобразени с натрупания опит от практическото му прилагане след присъединяването на България към Европейския съюз, най-вече чрез допълване и прецизиране на основанията за отказ за издаване на визи, както и с основанията за получаване на визи за дългосрочно пребиваване.

Специално внимание е обърнато на лицата, кандидатстващи за визи за дългосрочно пребиваване на основание обстоятелството, че осъществяват търговска дейност в страната. Въвежда се изискване разкритите в резултат на тази дейност 10 работни места да са такива на пълно работно време, както и в резултат на тази дейност през предходната календарна година да са били заплатени държавни вземания в размер на не по-малко от 250 000 лв. Въвежда се и условието, че това изискване важи за всеки съдружник поотделно.

Сходни, по-строги изисквания се въвеждат и по отношение лицата, които кандидатстват за виза за дългосрочно пребиваване като представители на чуждестранни търговски дружества. По този начин се намалява възможността от злоупотреба с правата, които законът дава на чужденците, желаещи да се установят трайно в страната.

Създава се възможност за определени категории лица, а именно – тези, които пребивават в Република България по силата на установен безвизов режим, да могат да кадидатстват за виза за дългосрочно пребиваване, без да се налага да напускат страната. Така се премахва едно съществуващо досега изискване, което се оказа без особена практическа стойност.

Предложени са промени в сферата на обжалването на отказите за издаване на визи, като изрично е записано, че те могат да се обжалват пред съда само относно тяхната законосъобразност. Така ще се създаде яснота по отношение пределите на компетентност на съдилищата, в случаите на обжалване на откази за издаване на визи. Тази промяна се очаква да даде добавена стойност и в дейността по предотвратяване използването на територията на Република България като транзитен пункт за преминаване на лица, които имат намерение да участват или вече са участвали в терористични действия или групи.

Създава се отново законова възможност, премахната през 2013 г., за продължаване срока на пребиваване на чужденец, който вече се намира на територията на страната, но не може да я напусне поради причини, за които той не носи отговорност.

Допълнени са текстове, засягащи статута на пребиваване на лица, които са членове на персонала на дипломатическо или консулско представителство, или на представителство на международна организация в Република България, както и на членовете на техните семейства. Чрез тези промени ще се даде възможност на съпругите/съпрузите на членове на дипломатическия или консулския персонал да получават същите карти, както тях, каквато възможност не съществуваше след изменението на ЗЧРБ през 2013 г.

 Предвидени са допълнителни уточнения и в някои от често използваните определения, като „държавен интерес” и „хуманитарни причини”. Те са прецизирани, с оглед избягване възможностите за разширително тълкуване.

В преходните и заключителни разпоредби на закона са предвидени и промени в Закона за българските лични документи, и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства. Тези промени са свързани със създаването на по-детайлна уредба на случаите и условията, при които се издават временни паспорти на български граждани и временни документи за пътуване на граждани на ЕС, както и се създава по-детайлна уредба по отношение даването на личен номер на чужденците. По този начин се премахва възможността за различно тълкуване на разпоредбите на закона от службите, които са длъжни да го прилагат. 

В Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства се прецизира основанието за обжалване отказа за издаване на виза на член на семейството на гражданин на ЕС, като се уточнява, че това може да стане само по законосъобразност. По този начин се уточняват правомощията на съда в случаите на обжалване, като се премахва възможността за създаване на разнородна съдебна практика.


Дата на откриване: 9.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.10.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 октомври 2015 г. 16:51:13 ч.
Дмитрий

От името на руско-говорещите жители на България.

От името на руско-говорещите жители на България, бих искал да ви помоля да отчетете интересите на живеещите тук на основание "търговски представител", за които България вече е станала дом и те няма къде да се върнат, тъй като много от тях нямат никаква собственост в родината си. За много от нас жизнените ни интереси вече отдавна са в България. Молим ви, не правете от нас нелегално пребиваващи.

 

Благодаря.

19 октомври 2015 г. 17:07:35 ч.
Мила

Закон за чужденците в Република България

Моля, не ужесточайте изисквания към вече регистрираните търговски представителства

20 октомври 2015 г. 11:31:35 ч.
Константин

Молим много внимателно да се отнесете към поправките към Закона за чужденците в Република България.

Молим много внимателно да се отнесете към поправките към Закона за чужденците в Република България. Възможно е ефекта от тяхното въвеждане да бъде не такъв, както се е очаквало и вместо да се подобри ситуацията - да се навреди.Руските пришълци са законопослушни граждани, които обичат България, внасят своята лепта в икономиката, купуват недвижимост.Защо да се създават допълнителни трудности за тях, щом те нищо лошо за България не правят? По-скоро трябва да се снемат допълнителните ограничения и да се опрости законодателната база.Въвеждането на допълнителни изисквания ще повлече след себе си много сложности за нас, започвайки от това, че получаването на различните документи в Русия е бюрократизирано и не винаги може да бъде просто и бързо. Освен това то е свързано с допълнителни полети и разходи, тъй като документите не могат за бъдат получени от чужбина. Да не говорим за месеците загубено време.Напълно е възможно измененията в законодателството да доведат до масов отлив от страната. Разбира се, ние се боим именно от това, свързали сме живата си с тази страна, а изведнъж всичко внезапно се променя.Много молим да подходите към поправките на закона разумно, и да не създавате за нас ситуация, от която не можем за намерим изход.Ние вярваме, че България, където ние живеем и която за нас вече стана дом не се стреми към изолация и няма да започне да създава спънки зе хората, свързали живота си с нея.

22 октомври 2015 г. 14:50:26 ч.
Иван.

От името на българските граждани

Смятам, че поправките в закона са необходими, тъй като засягат предимно хората, които се представят за търговски представители, без да са всъщност такива. Публична тайна е, че основанието "търговски представител" се ползва за издаване на визи за дългосрочно пребиваване и право за продължително пребиваване, както и фактът, че някои "представители" срещу заплащане предлагат регистрация в своите представителства на желаещите да емигрират в България.

Истинските търговски представители няма да напуснат страната, а фиктивните ще излязат наяве. Във всеки случай разчистването на страната от разни съмнителни елементи ще донесе само полза.

23 октомври 2015 г. 00:07:24 ч.
МВ

Стъпка в правилната посока

Ей, най после управляващите се сетиха ,че трябва да се позатвори тази широко отворена врата в полето, наречена търговски представители на чуждестранни фирми. От години това е едно фиктивно образование , безпроблемно регистрирано от БТПП, нямащо никакъв реален принос в търговиятя и стопанския живот на страната.. 90 % от търговските представителства са фиктивни, не съставят никакви баланси или предават нулеви такива, не плащат никакви данъци, не назначават български граждани на работа, не наемат истински офиси в офис сгради и т н. Това би могло да бъде уставорено елементарно при проверка от НАП. Това е единствено форма и възможност за заобикаляне на Закона за чужденците и получаване на право на пребиване в държава от Е, при това на много ниска цена. Такъв режим не съществува никъде другаде в ЕС. Това, между другот,о много ясно си личи и от част от коментарите тук. Някои от пишещите , очевидно чужденци, се аргументират с това, не колко много бизнес бравят в България и колко са полезни за експорта на страната,, а колко много вече били свързани с България, понеже очевидно са се възползнвали от възможностите за емиграция , които дава закона. Надявам се като гражданин, че законодателя най после ще вземе правирлото решение по този нарочно забравян дълги години казус и ще позатвори този разграден двор.

 

 

 

23 октомври 2015 г. 14:04:02 ч.
vzartova@bcci.bg

БТПП

По представения проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, Българската търговско-промишлена палата /БТПП/ представя следното становище:

Текстът на §24 от законопроекта /изменящ т. 6 от ал. 1 на чл. 24/ в този му вид е неприемлив, по следните съображения:

- Смесват се критерии, отнасящи се до фирми, и критерии, касаещи физически лица. Критериите, отнасящи се до дейността, оборота, доброто име и капитала на фирмата, не са свързани с лицата, подаващи заявление за продължително пребиваване;

- Така формулирани, посочените критерии са твърде общи и неясни. Понятия като "Международно проучване на дейността" и "добро име" са неопределени и субективни и при преценката им ще се създадат условия за корупционни практики. По отношение на оборота и произхода на капитала, следва конкретно да се посочи с какъв документ ще се удостоверяват тези факти и кой е органът, който издава такъв документ /напр. документ от съответната обслужваща банка/. Предвид факта, че става въпрос за разрешение за пребиваване на физическо лице, за издаването му от кандидата може да се изисква свидетелство за съдимост или друг подобен документ.

- Предвиденото проучване на оборота на дружествата противоречи на търговската практика да не се създават законови и административни бариери за малките фирми, предвид факта, че тези фирми респ. реализират и по-малък оборот;

- Предвиденото проучване на кандидата за продължително пребиваване следва да се извършва от компетентния държавен орган, издаващ разрешения за пребиваване в България - този орган да администрира процедурата, да получава и оценява документите и пр.

 

23 октомври 2015 г. 21:00:20 ч.
M

Изменение на чл. 24 ал. 1 т. 2

Предложеното изменение на чл. 24 ал. 1 т. 2, ако се прилагат за съществуващите фирми, ще доведе до значителни негативни последствия.

Хората, които са, съгласно действащите правила, инвестирали средствата си и осигуряват работните места за гражданите на България, ще бъдат принудени да напуснат страната и да затворят своите предприятия. Освен това, хиляди български граждани ще загубят работата си.

В резултат на това, ще бъде нарушен чл. 23 на Закона за насърчване на инвестициите, според който „за чуждестранни инвестиции, извършени преди изменения в законодателството, които установяват нормативни ограничения само за чуждестранните инвестиции, се прилагат законовите разпоредби, които са действали в момента на извършване на инвестициите».

Считаме, че преходните разпоредби на проекта трябва да бъдат допълнени с клауза, според коята за чужденци, които към момента на изменението на закона осъществяват търговска дейност в страната по законоустановения ред, като в резултат на тази дейност са разкрити най-малко 10 работни места, условията за пребиваването им в страната няма де се променят.